งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานบริการการศึกษา

- งานบริการการศึกษา
  ขั้นตอน การเปิดรับสมัครวิชาโท
  ขั้นตอน การขอพิมพ์ผลการสอบ TOEIC
  ขั้นตอน การจัดสอบ TOEIC
  ขั้นตอน การขอใช้ห้องเรียน-ห้องสอบ
  ขั้นตอน การขอบันทึกกิจกรรม
  ขั้นตอน การเปลี่ยนชุดรายวิชา
  ขั้นตอน งานทำตารางสอน
  ขั้นตอน งานรับนิสิตใหม่
  ขั้นตอน รับ-ส่งผลการเรียน

- งานเทียบโอนรายวิชา
  ขั้นตอน การศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
  ขั้นตอน การเทียบโอนรายวิชาในประเทศ

- งานทุนการศึกษา
  ขั้นตอน การรับสมัครทุนการศึกษา
  ขั้นตอน ทุนการศึกษา กยศ

- ขั้นตอน งานโครงการ
  ขั้นตอน การจัดโครงการในประเทศ
  ขั้นตอน การจัดโครงการไปต่างประเทศ
  ขั้นตอน การจัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้

งานนโยบายและแผน

  ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติโครงการ

ฝ่ายบุคคล