ตารางสอน ภาคการศึกษา 1/2561

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์
 ภาควิชา : คณะมนุษยศาสตร์

 

รหัสวิชา ตอน ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน จำนวนรับ เวลาเรียน ห้องเรียน รหัสสอบ ห้องสอบ หมายเหตุ
ALC211 B01 CHINESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 999 [TH1-4] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM26EA,B,C(Chinese)
อ.Fan Yifei พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-12:20    
ALC231 B01 JAPANESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.มัญชุรี เกาสายพันธ์ 999 [TH1-4] [01-38-1203] ARR [01-99-9999] HM26EA,B,C(Japanese)
อ.IKumi Matsui พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-12:20    
ALC313 B01 CHINESEFOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.ZHANG HUAN 999 [W6-9] [01-38-1203] ARR [01-99-9999] HM36EA,B
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
ALC333 B01 JAPANESE FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.YOSHIKO MURAKI 999 [TH6-7] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM36EA,BJapanese
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-1303]  
[F3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
10:30-12:20    
ALC415 B01 CHINESE FOR HOSPITALITY MANAGEMENT 3(2-2) อ.Fan Yifei 999 [TH6-9] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EA,BChinese
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
ALC435 B01 JAPANESE FOR HOSPITALITY MANAGEMENT 3(2-2) อ.Ikumi Matsui 999 [TH6-9] [01-38-1203] ARR [01-99-9999] HM46EA,BJapanese
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
CHN111 B01 CHINESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ 35 [M1-2] [02-23-0409] ARR [02-99-9999] HM19A
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-10:20 [02-23-0409]  
[M5-6] ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์)  
จันทร์    
12:30-14:20    
CHN111 B02 CHINESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ 35 [M3-4] [02-23-0409] ARR [02-99-9999] HM19A
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
10:30-12:20 [02-23-0409]  
[M7-8] ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์)  
จันทร์    
14:30-16:20    
CHN131 B01 EFFECTIVE CHINESE LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.ZHANG HUAN 35 [F1-2] [02-23-0409] ARR [02-99-9999] HM19A
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-10:20 [02-23-0409]  
[F5-6] ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์)  
ศุกร์    
12:30-14:20    
CHN131 B02 EFFECTIVE CHINESE LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.ZHANG HUAN 35 [F3-4] [02-23-0409] ARR [02-99-9999] HM19A
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
10:30-12:20 [02-23-0409]  
[F7-8] ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์)  
ศุกร์    
14:30-16:20    
CHN131 B03 EFFECTIVE CHINESE LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร 35 [M1-4] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] วิชาโทปี3
ARR จันทร์ 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-12:20    
CHN131 B04 EFFECTIVE CHINESE LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.ZHANG HUAN 35 [F1-4] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] วิชาโทปี3
ศุกร์ 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
CHN211 B01 CHINESE I 3(2-2) อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร 25 [M1-4] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] วิชาเลือกHM2 เท่านั้น
จันทร์ 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
CHN211 B02 CHINESE I 3(2-2) อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร 25 [F1-4] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] วิชาเลือกปี2 เท่านั้น
อ.อำไพ อำรุงทรัพย์ ศุกร์ 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-12:20    
CHN213 B01 CHINESE FOR COMMUNICATION III 3(2-2) ผศ.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข 37 [TH1-4] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] HM29A
อ.หทัย แซ่เจี่ย พฤหัสบดี 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-12:20    
CHN213 B03 CHINESE FOR COMMUNICATION III 3(3-0) อ.หทัย แซ่เจี่ย 35 [M1-3] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] วิชาโทปี4
จันทร์ 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
CHN213 B04 CHINESE FOR COMMUNICATION III 3(3-0) อ.หทัย แซ่เจี่ย 35 [F1-3] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] วิชาโทปี4
ศุกร์ 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
CHN233 B01 EFFECTIVE CHINESE LISTENING-SPEAKING III 3(2-2) อ.ZHANG HUAN 20 [TU1-2] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] HM29A
อังคาร 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0508]  
[TH6-7] 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
CHN233 B02 EFFECTIVE CHINESE LISTENING-SPEAKING III 3(2-2) อ.ZHANG HUAN 17 [TU3-4] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] HM29A
อังคาร 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-02-0508]  
[TH8-9] 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
15:30-17:20    
CHN241 B01 EFFECTIVE CHINESE READING I 3(2-2) ผศ.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข 37 [F5-8] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM29A
อ.หทัย แซ่เจึ่ย ศุกร์ 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  12:30-16:20    
CHN261 B01 INTRODUCTION TO CHINA 3(3-0) อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร 37 [F1-3] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM29A
อ.อำไพ อำรุงทรัพย์ ศุกร์ 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-11:20    
CHN321 B01 CHINESE GRAMMAR 3(3-0) อ.วรกมล ควรประดิษฐ์ 31 [TU1-3] [01-35-1304] ARR [01-99-9999] HM39A
อังคาร 35-1304 (ห้องบรรยาย) อาคารเรียนรวม Learning Tower (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
CHN343 B01 READING CHINESE ARTICLES 3(3-0) อ.วรกมล ควรประดิษฐ์ 31 [TH1-3] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM39A
พฤหัสบดี ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
CHN365 B01 CHINESE HISTORY 3(3-0) อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร 31 [M6-8] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM39A
จันทร์ 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
CHN415 B01 APPLIED CLASSICAL CHINESE 3(3-0) อ.สยุมพร ฉันทสิทธิพร 35 [TU1-3] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] HM49AHM39A
อังคาร 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
CHN483 B01 CHINESE FOR BUSINESS 3(3-0) อ.ZHANG HUAN 35 [W1-3] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] HM39A,49A
พุธ 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
CHN486 B01 DEVELOPMENT OF CHINESE CHARACTERS 3(3-0) ผศ.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข 35 [TU4-6] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] HM49AHM39A
อังคาร 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
CL101 B01 OVERVIEW OF CHILDREN'S LITERATURE 3(3-0) ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ 35 [M2-4] [02-23-0401] ARR [02-99-9999] HM13 เอกบังคับ
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
CL102 B01 HISTORY AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL CHILDREN'S LITERATURE 3(3-0) อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ 35 [F1-3] [02-03-0507] [3AB] [02-99-9999] HM13เอกบังคับ
ศุกร์ 507 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม (องครักษ์) 6/12/2561 ARR (องครักษ์)
08:30-11:20   08:00-12:15  
CL201 B01 ENGLISH FOR CHILDREN'S LITERATURE 3(3-0) อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ 35 [TU2-4] [01-06-0305] ARR [01-99-9999] HM23เอกบังคับ
ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ อังคาร 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
อ.ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 09:30-12:20    
CL202 B01 CHILD DEVELOPMENT 3(3-0) ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ 35 [F6-8] [01-06-0305] [5CD] [01-06-0305] HM23เอกบังคับ
พ.ญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช ศุกร์ 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 11/12/2561 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
  13:30-16:20   12:45-17:00  
CL211 B01 LITERATURE AND SOCIETY 3(3-0) อ.อนุสรา ดีไหว้ 35 [TH6-8] [01-06-0308] [4CD] [01-06-0308] HM23เอกบังคับ
พฤหัสบดี บรรยาย 638 คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 7/12/2561 บรรยาย 638 คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
13:30-16:20   12:45-17:00  
CL231 B01 CHILDREN'S FICTION 3(2-2) รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ 35 [TH1-4] [01-06-0305] [4AB] [01-06-0305] HM23เอกเลือก
อ.อนุสรา ดีไหว้ พฤหัสบดี 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 7/12/2561 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
  08:30-12:20   08:00-12:15  
CL232 B01 CHILDREN'S NON-FICTION 3(2-2) อ.ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 35 [M6-9] [01-06-0305] [1CD] [01-06-0305] HM23เอกเลือก
จันทร์ 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 3/12/2561 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
13:30-17:20   12:45-17:00  
CL234 B01 COMPUTER FOR CHILDREN'S MEDIA PRODUCTION 3(2-2) อ.ยศยา อัยศิริ 35 [M1-4] [01-02-0205] [1AB] [01-02-0205] HM23เอกเลือก
อ.ธันยา พิทธยาพิทักษ์ จันทร์ 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 3/12/2561 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
  08:30-12:20   08:00-12:15  
CL315 B01 RELIGIOUS LITERATURE 3(3-0) รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ 35 [TH6-8] [01-06-0305] ARR [01-99-9999] HM33เอกบังคับ
พฤหัสบดี 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
CL316 B01 TEXTBOOKS AND SUPPLEMENTARY MATERIALS 3(3-0) อ.ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 35 [TU6-8] [01-06-0305] [2CD] [01-06-0305] HM33เอกเลือก
อังคาร 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 4/12/2561 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
13:30-16:20   12:45-17:00  
CL323 B01 TALES AND STORY-TELLING 3(2-2) อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ 35 [TH1-4] [01-02-0602] [4AB] [01-02-0602] HM33เอกบังคับ
พฤหัสบดี 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 7/12/2561 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
08:30-12:20   08:00-12:15  
CL334 B01 CHILDREN'S MODERN MEDIA AND BOOKS PRODUCTION 3(2-2) อ.ยศยา อัยศิริ 35 [M6-9] [01-02-0205] [1CD] [01-02-0205] HM33เอกเลือก
อ.อนุสรา ดีไหว้ จันทร์ 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 3/12/2561 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
  13:30-17:20   12:45-17:00  
CL406 B01 EDITORIAL WORKS 3(3-0) อ.อนุสรา ดีไหว้ 35 [TU6-8] [01-06-0308] ARR [01-99-9999] HM43เอกบังคับ
อังคาร บรรยาย 638 คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
CL436 B01 CREATIVE WRITING 3(2-2) รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ 35 [W6-9] [01-06-0305] ARR [01-99-9999] HM43เอกเลือก
พุธ 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
CL437 B01 TRANSLATION OF CHILDREN'S LITERATURE 3(2-2) ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ 35 [W1-4] [01-06-0305] [3AB] [01-06-0305] HM43เอกเลือก
พุธ 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) 6/12/2561 635 ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์(ประสานมิตร)
08:30-12:20   08:00-12:15  
ELC111 B01 CAREERS AND LANGUAGE FOR CAREERS 3(2-2) อ.MURRAY AYRES 30 [TU6-7] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM16EA
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-1302]  
[F1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
08:30-10:20    
ELC111 B02 CAREERS AND LANGUAGE FOR CAREERS 3(2-2) อ.MURRAY AYRES 30 [TH1-2] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM16EB
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1302]  
[F6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
13:30-15:20    
ELC111 B03 CAREERS AND LANGUAGE FOR CAREERS 3(2-2) อ.MURRAY AYRES 30 [TU3-4] [01-38-1102] ARR [01-99-9999] HM16EC
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1302]  
[M6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
จันทร์    
13:30-15:20    
ELC122 B01 WESTERN CULTRURE AND LANGUAGES 3(3-0) อ.มัญชุรี เกาสายพันธ์ 30 [M1-3] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM16EA
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
ELC122 B02 WESTERN CULTRURE AND LANGUAGES 3(3-0) อ.มัญชุรี เกาสายพันธ์ 30 [TU1-3] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM16EB
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
ELC122 B03 WESTERN CULTRURE AND LANGUAGES 3(3-0) อ.มัญชุรี เกาสายพันธ์ 30 [TH6-8] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM16EC
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
ELC231 B01 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS 3(3-0) อ.นรินธร แบร์ 27 [M1-3] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM26EA
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
ELC231 B02 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS 3(3-0) อ.นรินธร แบร์ 28 [M6-8] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM26EB
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
ELC231 B03 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS 3(3-0) อ.นรินธร แบร์ 28 [TU1-3] [01-38-1001] ARR [01-99-9999] HM26EC
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
ELC233 B01 LANGUAGE AND CROSS CULTURE COMMUNICATION 3(2-2) อ.Daniela Zanini-Freitag 28 [M6-7] [01-38-1203] ARR [01-99-9999] HM26EA
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-1203]  
[TU6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
13:30-15:20    
ELC233 B02 LANGUAGE AND CROSS CULTURE COMMUNICATION 3(2-2) อ.Daniela Zanini-Freitag 60 [TU1-2] [01-38-1203] ARR [01-99-9999] HM26EB
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1203]  
[F1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
08:30-10:20    
ELC233 B03 LANGUAGE AND CROSS CULTURE COMMUNICATION 3(2-2) อ.Daniela Zanini-Freitag 80 [M1-2] [01-38-1203] ARR [01-99-9999] HM26EC
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1203]  
[F6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
13:30-15:20    
ELC241 B01 SOCIAL PSYCHOLOGY IN ORGANIZATION 3(2-2) อ.Justin James Bartlett 50 [M1-2] [01-38-1201] ARR [01-99-9999] HM36EA,B
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1201]  
[F1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
08:30-10:20    
ELC253 B01 ENGLISH FOR TOURISM AND HOTEL BUSINESS 3(2-2) อ.CHRISTOPHER ANDREW FAGAN 999 [TU8-9] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM26EA,B,CHospitality
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-38-1201]  
[TH6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
ELC272 B01 BUSINESS REPORT WRITING 3(2-2) อ.MURRAY AYRES 999 [TU8-9] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM26EA,B,C(Business)
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-38-1103]  
[TH6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
ELC282 B01 ENGLISH SPEAKING IN MODERN ELECTRONICS MEDIA 3(2-2) อ.Justin James Bartlett 999 [TU8-9] [01-38-1003] ARR [01-99-9999] HM26EA,B,C(Mass Comm.)
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-38-1301]  
[TH6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
ELC335 B01 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) อ.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 25 [TU6-8] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM36EA
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
ELC335 B02 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) อ.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 25 [M6-8] [01-38-1103] ARR [01-99-9999] HM36EB
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
ELC335 B03 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) อ.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 5 [M3-5] [01-38-1103] ARR [01-99-9999] Foreign Students
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-13:20    
ELC353 B01 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 3(2-2) Aj.Thomas Westhoff Holaday 999 [TU1-2] [01-38-1103] ARR [01-99-9999] HM36EA,BHospitality
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1103]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
ELC361 B01 ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS 3(2-2) MR.PAUL MERRIOTT 999 [M1-2] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EA,BHospitality
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1003]  
[F1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
08:30-10:20    
ELC363 B01 ENGLISH FOR MODERATORS AND MASTER OF CEREMONIES 3(2-2) อ.Justin James Bartlett 999 [TU1-2] [01-38-1003] ARR [01-99-9999] HM36EA,BMass Comm.
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1003]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
ELC371 B01 ENGLISH FOR COMMERCE 3(3-0) อ.Justin James Bartlett 999 [W1-3] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM36EA,B(Business)
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
ELC373 B01 ENGLISH FOR BUSINESS CONFERENCE 3(3-0) อ.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 999 [M6-8] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EA,BBusiness
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
ELC375 B01 PUBLIC SPEAKING 3(2-2) อ.Justin James Bartlett 32 [W8-9] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EA
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-38-1202]  
[F6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
13:30-15:20    
ELC375 B02 PUBLIC SPEAKING 3(2-2) อ.Justin James Bartlett 31 [TU6-7] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EB
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-1302]  
[F3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
10:30-12:20    
ELC391 B01 PRACTICUM 3(0-9) อ.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 999     ARR [01-99-9999] HM46EA,EB
ARR (ประสานมิตร)
ELC392 B01 PRACTICUM ABROAD 3(0-9) อ.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 999 ARR [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM46EA,B
ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
ELC493 B01 SEMINAR IN LANGUAGE FOR CAREERS 3(2-2) อ.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 32 [TU1-2] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EA
อ.Fan Yifei อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-10:20 [01-38-1201]  
  [TU6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
  อังคาร    
  13:30-15:20    
ELC493 B02 SEMINAR IN LANGUAGE FOR CAREERS 3(2-2) อ.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 31 [TU3-4] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EB
อ.Ikumi Matsui อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  10:30-12:20 [01-38-1303]  
  [F6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
  ศุกร์    
  13:30-15:20    
EN111 B01 LISTENING AND SPEAKING I 3(2-2) อ.SAM DORAN 25 [F1-4] [02-23-0411] ARR [02-99-9999] HM14A
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
EN111 B02 LISTENING AND SPEAKING I 3(2-2) อ.SAM DORAN 25 [F6-9] [02-23-0411] ARR [02-99-9999] HM14B
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
EN111 B03 LISTENING AND SPEAKING I 3(2-2) อ.PETER FAYERS 25 [F1-4] [02-23-0412] ARR [02-99-9999] HM14C
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
EN111 B04 LISTENING AND SPEAKING I 3(2-2) อ.PETER FAYERS 25 [F6-9] [02-23-0412] ARR [02-99-9999] HM14D
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
EN111 B05 LISTENING AND SPEAKING I 3(2-2) อ.CHRISTOPHER JOHNSON 25 [F6-9] [02-23-0413] ARR [02-99-9999] HM1ED2
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
EN111 B06 LISTENING AND SPEAKING I 3(2-2) อ.Jackson Foshay 25 [F1-4] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] MN2ENA
ศุกร์ ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN112 B01 LISTENING AND SPEAKING II 3(2-2) อ.Jackson Foshay 25 [F6-9] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] HM2ED2
ศุกร์ 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN121 B01 READING TECHNIQUES 3(2-2) อ.ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร 30 [F6-9] [02-23-0601] ARR [02-99-9999] HM14A
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
EN121 B02 READING TECHNIQUES 3(2-2) ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล 30 [F1-4] [02-23-0414] ARR [02-99-9999] HM14B
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
EN121 B03 READING TECHNIQUES 3(2-2) อ.ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร 25 [F1-4] [02-23-0601] ARR [02-99-9999] HM1ED2
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
EN131 B01 BASIC WRITING 3(2-2) อ.JOSEPH KRAFT 25 [F6-9] [02-23-0602] ARR [02-99-9999] HM14C
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
EN131 B02 BASIC WRITING 3(2-2) อ.JOSEPH KRAFT 25 [F1-4] [02-23-0602] ARR [02-99-9999] HM14D
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
EN131 B03 BASIC WRITING 3(2-2) ผศ.สายวรุณ จำปาวัลย์ 25 [M1-4] [01-02-0605A] ARR [01-99-9999] MN2ENA
จันทร์ 265/1 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN211 B01 LISTENING AND SPEAKING II 3(3-0) อ.JONATHAN FREEDMAN 25 [F1-3] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] MN3ENA
ศุกร์ 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN213 B01 LISTENING AND SPEAKING III 3(2-2) อ.JONATHAN FREEDMAN 25 [F6-9] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] HM24A
ศุกร์ 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN213 B02 LISTENING AND SPEAKING III 3(2-2) อ.WILLIAM MCFEETER 25 [TH6-9] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM24B
พฤหัสบดี 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN213 B03 LISTENING AND SPEAKING III 3(2-2) อ.JONATHAN FREEDMAN 25 [TU6-9] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] HM24C
อังคาร ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN213 B04 LISTENING AND SPEAKING III 3(2-2) อ.CHRISTOPHER JOHNSON 25 [TU6-9] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM24D
อังคาร 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN222 B01 ANALYTICAL AND CRITICAL READING I 3(3-0) ผศ.สายวรุณ จำปาวัลย์ 25 [F6-8] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM3ED2
ศุกร์ 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
EN223 B01 ANALYTICAL AND CRITICAL READING 3(2-2) ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา 25 [TU1-4] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM24A
อังคาร 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN223 B02 ANALYTICAL AND CRITICAL READING 3(2-2) ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา 25 [F6-9] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] HM24B
ศุกร์ 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN223 B03 ANALYTICAL AND CRITICAL READING 3(2-2) อ.ชมเพลิน พิมพะกร 25 [TU1-4] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] HM24C
อังคาร ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN223 B04 ANALYTICAL AND CRITICAL READING 3(2-2) อ.ชมเพลิน พิมพะกร 25 [W1-4] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM24D
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN232 B01 COMPOSITION I 3(2-2) อ.CHRISTOPHER JOHNSON 25 [W1-4] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM24A
พุธ 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN232 B02 COMPOSITION I 3(2-2) ผศ.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ 25 [TH1-4] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM24B
พฤหัสบดี 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN232 B03 COMPOSITION I 3(2-2) อ.สิรวิชญ์ ธรรมพานิช 25 [W1-4] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM24C
พุธ 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN232 B04 COMPOSITION I 3(2-2) อ.ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร 25 [M6-9] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] HM24D
จันทร์ 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN232 B05 COMPOSITION I 3(2-2) ผศ.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ 25 [M1-4] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM2ED2
จันทร์ 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
EN251 B01 INTRODUCTION TO WESTERN CULTURE 3(3-0) อ.WILLIAM MCFEETER 25 [M1-3] [01-06-0109] ARR [01-99-9999] MN3ENA
จันทร์ บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN251 B02 INTRODUCTION TO WESTERN CULTURE 3(3-0) อ.WILLIAM MCFEETER 25 [F1-3] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] MN3ENB
ศุกร์ 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN251 B03 INTRODUCTION TO WESTERN THOUGHT AND CULTURE 3(3-0) อ.WILLIAM MCFEETER 25 [TH1-3] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM2ED2
พฤหัสบดี 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN252 B01 INTRODUCTION TO LITERATURE 3(3-0) อ.ชมเพลิน พิมพะกร 25 [TU7-9] [01-06-0109] ARR [01-99-9999] HM3ED2
อังคาร บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN271 B01 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE 3(3-0) อ.สิรวิชญ์ ธรรมพานิช 25 [TU7-9] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM24A
อังคาร บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN271 B02 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE 3(3-0) อ.สิรวิชญ์ ธรรมพานิช 25 [TU4-6] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM24B
อังคาร บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
EN271 B03 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE 3(3-0) ผศ.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ 25 [TH1-3] [01-02-0605A] ARR [01-99-9999] HM24C
พฤหัสบดี 265/1 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN271 B04 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE 3(3-0) ผศ.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ 25 [TH7-9] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM24D
พฤหัสบดี 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN271 B05 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE 3(3-0) อ.นราธิป ธรรมวงศา 25 [F1-3] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM2ED2
ศุกร์ 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN311 B01 DISCUSSION AND PRESENTATION 3(3-0) อ.JOSEPH KRAFT 25 [TU7-9] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
อังคาร 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN311 B02 DISCUSSION AND PRESENTATION 3(3-0) ผศ.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ 25 [M7-9] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] HM3ED2
จันทร์ ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN341 B01 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) อ.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย 25 [W1-3] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
พุธ 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN341 B02 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) น.ส.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ 25 [M7-9] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
จันทร์ 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN341 B03 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) น.ส.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ 25 [TU1-3] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
อังคาร บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN341 B04 PRINCIPLES OF TRANSLATION 3(3-0) รศ.นิตยา สุขเสรีทรัพย์ 25 [TU4-6] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM3ED2
อังคาร 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
EN351 B01 THE STUDY OF LITERATURE 3(3-0) อ.นันทนุช อุดมละมุล 25 [TU4-6] [01-06-0109] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
อังคาร บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
EN351 B02 THE STUDY OF LITERATURE 3(3-0) อ.นันทนุช อุดมละมุล 25 [TU1-3] [01-06-0109] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
อังคาร บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN351 B03 THE STUDY OF LITERATURE 3(3-0) อ.นันทนุช อุดมละมุล 25 [TH4-6] [01-02-0405] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
พฤหัสบดี 245 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
EN371 B01 POETRY 3(3-0) อ.ชมเพลิน พิมพะกร 25 [TH7-9] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พฤหัสบดี 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN381 B01 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE 3(3-0) อ.นราธิป ธรรมวงศา 25 [TH1-3] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
พฤหัสบดี 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN381 B02 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE 3(3-0) อ.นราธิป ธรรมวงศา 25 [M1-3] [01-38-0103] ARR [01-99-9999] MN3ENB
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN382 B01 ENGLISH FOR HEALTH SERVICE COMMUNICATION 3(3-0) อ.PETER FAYERS 25 [TH7-9] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN383 B01 ENGLISH FOR MASS MEDIA 3(3-0) อ.JONATHAN FREEDMAN 25 [TH7-9] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
พฤหัสบดี 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN383 B02 ENGLISH FOR MASS MEDIA 3(3-0) อ.SAM DORAN 25 [TH7-9] [01-02-0605A] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พฤหัสบดี 265/1 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN391 B01 MORPHOLOGY AND SYNTAX 3(3-0) อ.สิรวิชญ์ ธรรมพานิช 25 [M7-9] [01-06-0109] ARR [01-99-9999] HM34ABCD
จันทร์ บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN391 B02 MORPHOLOGY AND SYNTAX 3(3-0) ผศ.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ 25 [F6-8] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM4ED2
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
EN393 B01 PRINCIPLES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING 3(3-0) ผศ.อัญชลี จันทร์เสม 25 [TH7-9] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM34,44ABCD
พฤหัสบดี บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
EN393 B02 PRINCIPLES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING 3(3-0) อ.ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร 25 [TH1-3] [01-06-0109] ARR [01-99-9999] HM34,44ABCD
พฤหัสบดี บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN393 B03 CURRICULUM AND INSTRUCTIONS 3(3-0) ผศ.อัญชลี จันทร์เสม 25 [TH1-3] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] HM4ED2
พฤหัสบดี 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN433 B01 COMPOSITION III 3(3-0) อ.SAM DORAN 25 [W1-3] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พุธ 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN433 B02 COMPOSITION III 3(3-0) อ.JOSEPH KRAFT 25 [W1-3] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พุธ บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN441 B01 ENGLISH-TO-THAI TRANSLATION 3(3-0) อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย 26 [W1-3] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พุธ 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN442 B01 THAI-TO-ENGLISH TRANSLATION 3(3-0) น.ส.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ 25 [W1-3] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] HM4ED2
พุธ 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN451 B01 CHILDREN'S LITERATURE 3(3-0) ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 25 [M6-8] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
จันทร์ บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
EN461 B01 ENGLISH AND AMERICAN SHORT STORIES 3(3-0) อ.WILLIAM MCFEETER 27 [M6-8] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
จันทร์ 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
EN481 B01 ENGLISH FOR JOURNALISM 3(3-0) อ.JONATHAN FREEDMAN 25 [TU1-3] [01-02-0605A] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
อังคาร 265/1 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN482 B01 BUSINESS CASE STUDIES 3(3-0) ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล 25 [TH1-3] [01-02-0607A] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พฤหัสบดี 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
EN482 B02 BUSINESS CASE STUDIES 3(3-0) ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล 25 [TU4-6] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
อังคาร 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
EN483 B01 ENGLISH FOR TOURISM AND HOSPITALITY 3(3-0) อ.PETER FAYERS 25 [TU4-6] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
อังคาร 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
EN483 B02 ENGLISH FOR TOURISM AND HOTEL SERVICES 3(3-0) อ.CHRISTOPHER JOHNSON 25 [W6-8] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM4ED2
พุธ 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
EN492 B01 CROSS CULTURAL EXPERIENCE 4(0-12) อ.นันทนุช อุดมละมุล 20 [W6-9] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พุธ ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
EN493 B01 INTERNSHIP 4(0-12) อ.สิรวิชญ์ ธรรมพานิช 50 [W6-9] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM44ABCD
พุธ ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
ENC111 B01 ENGLISH FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.Jackson Foshay 999 [M8-9] [01-38-1001] ARR [01-99-9999] HM1CA1,CA2
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-38-1001]  
[W1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พุธ    
08:30-10:20    
ENC111 B02 ENGLISH FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.Jackson Foshay 999 [M6-7] [01-38-1001] ARR [01-99-9999] HM1CB,1CC
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-1001]  
[W3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พุธ    
10:30-12:20    
ENC171 B01 LANGUAGE USE 3(2-2) อ.Jackson Foshay 999 [M3-4] [01-38-1001] ARR [01-99-9999] HM1CA1,CA2
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1001]  
[TU6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
13:30-15:20    
ENC171 B02 LANGUAGE USE 3(2-2) อ.Jackson Foshay 999 [M1-2] [01-38-1001] ARR [01-99-9999] HM1CBHM1CC,HM1CD
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1001]  
[TU8-9] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
15:30-17:20    
ENC223 B01 ENGLISH PUBLIC SPEAKING 3(2-2) MR.PAUL MERRIOTT 999 [W5-6] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM2CA1,HM2CA
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-14:20 [01-38-1201]  
[F5-6] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
12:30-14:20    
ENC223 B02 ENGLISH PUBLIC SPEAKING 3(2-2) MR.PAUL MERRIOTT 999 [W1-2] [01-38-1301] ARR [01-99-9999] HM2CB,HM2CCHM2CD
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1302]  
[W8-9] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พุธ    
15:30-17:20    
ENC241 B01 ENGLISH COMPOSITION 3(2-2) อ.อาภาพรรษ์ เรืองกุล 999 [M1-4] [01-38-1301] ARR [01-99-9999] HM2CA1
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
ENC241 B02 ENGLISH COMPOSITION 3(2-2) อ.สกุลรัตน์ วรธำรง 999 [M6-9] [01-38-1201] ARR [01-99-9999] HM2CB,CC,CD
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
ENC241 B03 ENGLISH COMPOSITION 3(2-2) อ.เกศสุรีย์ มณีวงษ์ 999 [M6-9] [01-38-0103] ARR [01-99-9999] HM2CA2
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
ENC261 B01 ENGLISH LINGUISTICS 3(3-0) อ.CHRISTOPHER ANDREW FAGAN 999 [W1-3] [01-38-1201] ARR [01-99-9999] HM2CA1HM2CA2
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
ENC261 B02 ENGLISH LINGUISTICS 3(3-0) อ.CHRISTOPHER ANDREW FAGAN 999 [W5-7] [01-38-1201] ARR [01-99-9999] HM2CB,HM2CCHM2CD
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-15:20    
FR311 B01 FRENCH LANGUAGE V 3(2-2) ผศ.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล 999 [TU5-6] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM35A,B
อังคาร 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-14:20 [01-02-0604]  
[TH3-4] 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
FR313 B01 FRENCH LISTENING AND SPEAKING II 2(1-2) อ.PATRICK BINOT 999 [M5-7] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM35A,B
จันทร์ 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-15:20    
FR313 B02 FRENCH LISTENING AND SPEAKING II 2(1-2) อ.PATRICK BINOT 999 [W1-3] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM35A,B
พุธ 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
FR331 B01 TRANSLATION I 3(2-2) อ.สุณีย์ วงเวียน 999 [TU1-2] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM35AHM35B
อังคาร 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0604]  
[TH1-2] 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
FR343 B01 THE BIBLE AND MYTHOLOGY 2(2-0) อ.สุณีย์ วงเวียน 20 [W1-2] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] HM45A,B
พุธ 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20    
FR351 B01 SEVENTEENTH CENTURY AND EIGHTEENTH CENTURY FRENCH LITERATURE 3(3-0) อ.สุพัชรี เมนะทัต 999 [TH5-7] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM35A,B
พฤหัสบดี 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-15:20    
FR353 B01 FRENCH SHORT STORIES 2(2-0) อ.สุพัชรี เมนะทัต 999 [TH1-2] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999]  
พฤหัสบดี 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20    
FR411 B01 ANALYTICAL READING 3(2-2) อ.สุณีย์ วงเวียน 20 [TU3-4] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM45A,B
อังคาร 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-02-0603A]  
[TH3-4] 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
FR421 B01 INTRODUCTION OF FRENCH LINGUISTICS 2(2-0) ผศ.กิตติพล ฐิโนทัย 20 [TH5-6] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] HM45AHM45B
พฤหัสบดี 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-14:20    
FR461 B01 BUSINESS FRENCH I 2(2-0) อ.นิธิ ศีลวัตกุล 20 [W1-2] [01-38-1103] ARR [01-99-9999] HM45A,B
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20    
FR464 B01 FRENCH FOR HOSPITALITY INDUSTRY 2(2-0) อ.สุณีย์ วงเวียน 20 [W3-4] [01-38-1103] ARR [01-99-9999] HM45A,B
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20    
FR471 B01 INDEPENDENT STUDY 4(0-12) อ.สุพัชรี เมนะทัต 999 ARR [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM45A,B
ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
FR472 B01 CROSS CULTURAL EXPERIENCE 4(0-12) ผศ.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล 999 ARR [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM45A,B
ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
FR473 B01 PRACTICUM 4(0-12) ผศ.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล 10 ARR [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM45A,B
อ.นิธิ ศีลวัตกุล ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
FRC111 B01 FRENCH FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.นิธิ ศีลวัตกุล 999 [TU1-2] [01-38-1301] ARR [01-99-9999] HM1CA1
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1301]  
[TH3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
FRC111 B02 FRENCH FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.นิธิ ศีลวัตกุล 999 [TU3-4] [01-38-1301] ARR [01-99-9999] HM1CA2
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1301]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
FRC111 B03 FRENCH FOR COMMUNICATION I 3(2-2) ผศ.กิตติพล ฐิโนทัย 25 [TU3-4] [01-38-0102] ARR [01-99-9999] HM1CA3
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-0102]  
[TH3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
FRC213 B01 FRENCH FOR COMMUNICATION III 3(2-2) ผศ.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล 25 [TU1-2] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM2CA1
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-0101]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
FRC213 B02 FRENCH FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.สุพัชรี เมนะทัต 26 [TU3-4] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM2CA2
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1003]  
[TH3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
FRC221 B01 FRENCH ORAL COMMUNICATION I 3(2-2) อ.PATRICK BINOT 25 [TU3-4] [01-38-1103] ARR [01-99-9999] HM2CA1
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1103]  
[TH3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
FRC221 B02 FRENCH ORAL COMMUNICATION I 3(2-2) อ.PATRICK BINOT 26 [TU5-6] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM2CA2
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-14:20 [01-38-1001]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
FRC361 B01 FRENCH PHONETICS 3(3-0) ผศ.กิตติพล ฐิโนทัย 25 [TU5-7] [01-38-0103] ARR [01-99-9999] HM2CA1
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-15:20    
FRC361 B02 FRENCH PHONETICS 3(3-0) ผศ.กิตติพล ฐิโนทัย 26 [M3-5] [01-38-1003] ARR [01-99-9999] HM2CA2
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-13:20    
GM102 B01 GERMAN LANGUAGE FOR BEGINNERS II 2(1-2) อ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ 25 [TU3-5] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] เลือกเสรี
อังคาร 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-13:20    
GM211 B01 GERMAN STRUCTURE AND USAGE I 3(2-2) อ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ 27 [M1-4] [01-38-0102] ARR [01-99-9999] HM2(เฉพาะนิสิต
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร) มนุษยศาสตร์
08:30-12:20      
GM311 B01 GERMAN STRUCTURE AND USAGE III 3(2-2) อ.วรพงษ์ เจริญกรกิจ 25 [M1-4] [01-38-0104] ARR [01-99-9999] HM3นิสิตคณะ
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร) มนุษยศาสตร์3
08:30-12:20      
GM331 B01 BASIC KNOWLEDGE ON GERMANY 3(3-0) อ.สุพัชชา เจนณะสมบัติ 29 [F1-3] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM3นิสิตคณะ
ศุกร์ 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร) มนุษยศาสตร์3
08:30-11:20      
GM441 B01 GERMAN FOR TOURISM 3(3-0) อ.สุพัชชา เจนณะสมบัติ 25 [M1-3] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM4นิสิตคณะ
จันทร์ ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร) มนุษยศาสตร์4
08:30-11:20      
GMC111 B01 GERMAN FOR COMMUNICATION 1 3(2-2) อ.วรพงษ์ เจริญกรกิจ 999 [TU1-2] [01-38-1201] ARR [01-99-9999] HM1CB
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1201]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
GMC213 B01 GERMAN FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.สุพัชชา เจนณะสมบัติ 999 [TU1-2] [01-38-1102] ARR [01-99-9999] HM2CB
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1102]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
GMC221 B01 GERMAN ORAL COMMUNICATION 3(2-2) อ.วรพงษ์ เจริญกรกิจ 999 [TU3-4] [01-38-1002] ARR [01-99-9999] HM2CB
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1002]  
[TH6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
GMC262 B01 GERMAN PHONETICS 3(3-0) อ.สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ 999 [TH3-5] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM2CB
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-13:20    
IS101 B01 INFORMATION PROFESSIONAL AND SOCIETY 3(2-2) อ.ปภัสรา อาษา 999 [M6-9] [02-23-0103] ARR [02-99-9999] HM18
จันทร์ 103 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
IS102 B01 TECHNOLOGY FOR INFORMATION MANAGEMENT 3(2-2) อ.ฐิติ คำหอมกุล 999 [TH6-9] [02-23-0404] ARR [02-99-9999] HM18
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
IS103 B01 COMMUNICATION IN INFORMATION WORK 3(2-2) อ.โชติมา วัฒนะ 999 [TH1-4] [02-23-0103] ARR [02-99-9999] HM18
พฤหัสบดี 103 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
IS201 B01 ENGLISH FOR INFORMATION PROFESSION I 3(2-2) ผศ.อรทัย วารีสอาด 25 [M1-4] [01-06-0308] ARR [01-99-9999] HM28
อ.วิภากร วัฒนสินธุ์ จันทร์ บรรยาย 638 คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-12:20    
IS201 B02 ENGLISH FOR INFORMATION PROFESSION I 3(2-2) ผศ.อรทัย วารีสอาด 25 [M6-9] [01-06-0308] ARR [01-99-9999] HM28
อ.วิภากร วัฒนสินธุ์ จันทร์ บรรยาย 638 คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  13:30-17:20    
IS211 B01 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCES 3(2-2) อ.โชติมา วัฒนะ 999 [TU1-4] [01-35-1303] ARR [01-99-9999] HM28
อังคาร 35-1303 (ห้องบรรยาย) อาคารเรียนรวม Learning Tower (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS213 B01 ORGANIZATION OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES 3(2-2) ผศ.ศศิพิมล ประพินพงศกร 25 [F1-4] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM28
ศุกร์ 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS221 B01 REFERENCE AND INFORMATION SERVICES 3(2-2) อ.ปภัสรา อาษา 999 [W1-4] [01-02-0402] ARR [01-99-9999] HM28
พุธ 242 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS241 B01 FUNDAMENTAL DATABASE 3(2-2) อ.วิภากร วัฒนสินธุ์ 999 [TH1-4] [01-02-0205] ARR [01-99-9999] HM28
พฤหัสบดี 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS241 B02 WEB DESIGN AND DEVELOPMENT 3(2-2) ผศ.ดุษฎี สีวังคำ 999 [TU1-4] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM48
อังคาร 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS244 B01 MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT 3(2-2) ผศ.ดุษฎี สีวังคำ 25 [TH6-9] [01-02-0205] ARR [01-99-9999] HM28
พฤหัสบดี 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
IS301 B01 BASIC RESEARCH FOR INFORMATION PROFESSIONAL 3(2-2) ผศ.ศศิพิมล ประพินพงศกร 999 [M1-4] [01-38-1102] ARR [01-99-9999] HM38,48
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS311 B01 LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION 3(2-2) อ.ปภัสรา อาษา 999 [TU1-4] [01-06-0302] ARR [01-99-9999] HM38,48
อังคาร บรรยาย 632 คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS312 B01 ORGANIZATION OF ELECTRONIC RESOURCES 3(2-2) อ.ฐิติ คำหอมกุล 50 [F1-4] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] HM38,48
ศุกร์ บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
IS331 B01 MANAGEMENT OF INFORMATION ORGANIZATION 3(2-2) อ.ศุมรรษตรา แสนวา 999 [TH6-9] [01-35-1201] ARR [01-99-9999] HM38,48
พฤหัสบดี 35-1201 (ห้องบรรยาย) อาคารเรียนรวม Learning Tower (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
IS341 B01 FUNDAMENTAL DATABASE 3(2-2) อ.วิภากร วัฒนสินธุ์ 999 [TU6-9] [01-02-0205] ARR [01-99-9999] HM38
อังคาร 225 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
IS343 B01 DATA COMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORK SYSTEMS 3(2-2) ผศ.ดุษฎี สีวังคำ 999 [M6-9] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM38,48
จันทร์ 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
IS471 B01 INTERNSHIP IN INFORMATION PROFESSION 6(0-0) ผศ.อรทัย วารีสอาด 999 ARR [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM48
รศ.สมชาย วรัญญานุไกร ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
ผศ.ศศิพิมล ประพินพงศกร    
ผศ.ดุษฎี สีวังคำ    
ผศ.บุญยืน จันทร์สว่าง    
อ.ศุมรรษตรา แสนวา    
อ.วิภากร วัฒนสินธุ์    
อ.ฐิติ คำหอมกุล    
อ.โชติมา วัฒนะ    
อ.ปภัสรา อาษา    
JPN111 B01 JAPANESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์ 999 [F1-4] [02-23-0103] ARR [02-99-9999] HM1JA
ศุกร์ 103 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
JPN111 B02 JAPANESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์ 999 [F6-9] [02-23-0103] ARR [02-99-9999] HM1JA
ศุกร์ 103 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
JPN113 B01 KANJI STUDIES 3(3-0) อ.YOSHIKO MURAKI 999 [M2-4] [02-23-0103] ARR [02-99-9999] HM1JA
จันทร์ 103 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
JPN213 B01 JAPANESE FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.ภัทร์อร พิพัฒนกุล 999 [M3-4] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] HM2JA
จันทร์ 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-02-0605]  
[F1-2] 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
08:30-10:20    
JPN213 B02 JAPANESE FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.ภัทร์อร พิพัฒนกุล 999 [M1-2] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] HM2JA
จันทร์ 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0605]  
[F3-4] 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
10:30-12:20    
JPN213 B03 JAPANESE FOR COMMUNICATION III 3(3-0) อ.YOSHIKO MURAKI 999 [TU1-3] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] MN4 เฉพาะเรียน JPN112
อังคาร 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
JPN232 B01 EFFECTIVE JAPANESE LISTENING-SPEAKING II 3(2-2) อ.YOSHIKO MURAKI 999 [TU6-7] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] HM2JA
อังคาร 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-02-0605]  
[F8-9] 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
15:30-17:20    
JPN232 B02 EFFECTIVE JAPANESE LISTENING-SPEAKING II 3(2-2) อ.YOSHIKO MURAKI 999 [TU8-9] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] HM2JA
อังคาร 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-02-0605]  
[F6-7] 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
13:30-15:20    
JPN241 B01 EFFECTIVE JAPANESE READING I 3(2-2) อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์ 999 [M1-2] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM2JA
จันทร์ 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0503]  
[TU3-4] 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
10:30-12:20    
JPN241 B02 EFFECTIVE JAPANESE READING I 3(2-2) อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์ 999 [M3-4] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM2JA
จันทร์ 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-02-0503]  
[TU1-2] 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
08:30-10:20    
JPN251 B01 EFFECTIVE JAPANESE WRITING I 3(2-2) อ.RURIKO TANAKA 999 [TU8-9] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM2JA
อังคาร 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-02-0503]  
[F3-4] 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
10:30-12:20    
JPN251 B02 EFFECTIVE JAPANESE WRITING I 3(2-2) อ.RURIKO TANAKA 999 [TU6-7] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM2JA
อังคาร 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-02-0503]  
[F1-2] 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
08:30-10:20    
JPN315 B01 JAPANESE FOR COMMUNICATION V 3(3-0) รศ.นภสินธุ์ แผลงศร 999 [TH1-3] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM3JA
พฤหัสบดี 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
JPN321 B01 INTRODUCTION TO JAPANESE LINGUISTICS 3(3-0) รศ.นภสินธุ์ แผลงศร 999 [TU1-3] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM3JA
อังคาร 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
JPN334 B01 EFFECTIVE JAPANESE LISTENING-SPEAKING IV 3(2-2) อ.RURIKO TANAKA 999 [M1-2] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM3JA
จันทร์ 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0603]  
[W3-4] 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พุธ    
10:30-12:20    
JPN334 B02 EFFECTIVE JAPANESE LISTENING-SPEAKING IV 3(2-2) อ.RURIKO TANAKA 999 [M3-4] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM3JA
จันทร์ 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-02-0603]  
[W1-2] 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พุธ    
08:30-10:20    
JPN362 B01 JAPANESE CULTURE 3(3-0) รศ.นภสินธุ์ แผลงศร 999 [F5-7] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM3JA
ศุกร์ 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-15:20    
JPN371 B01 INTRODUCTION TO JAPANESE LITERATURE 3(3-0) อ.ภัทร์อร พิพัฒนกุล 999 [TU4-6] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM3JA
อังคาร 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
JPN482 B01 BUSINESS JAPANESE TRANSLATION 3(3-0) รศ.นภสินธุ์ แผลงศร 999 [TH4-6] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM4JA
พฤหัสบดี 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
JPN483 B01 JAPANESE INTERPRETATION 3(3-0) อ.ภัทร์อร พิพัฒนกุล 999 [W1-3] [01-38-1102] ARR [01-99-9999] HM4JA
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
JPN484 B01 JAPANESE FOR BUSINESS 3(3-0) อ.YOSHIKO MURAKI 999 [TH1-3] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM4JA
พฤหัสบดี 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KHM111 B01 KHMER FOR COMMUNICATION I 3(3-0) อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร 30 [TH4-6] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] วิชาโท/เลือกเสรี
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KHM111 B02 KHMER FOR COMMUNICATION I 3(3-0) อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร 30 [M4-6] [02-23-0408] ARR [01-99-9999] วิชาโท/เลือกเสรี
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KHM161 B01 INTRODUCTION TO CAMBODIA 3(3-0) อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร 30 [M7-9] [02-23-0408] ARR [01-99-9999] วิชาโท/เลือกเสรี
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
KHM213 B01 KHMER FOR COMMUNICATION III 3(3-0) อ.วิชชุกร ทองหล่อ 30 [M1-3] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] วิชาโท/เลือกเสรี
จันทร์ 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KHM262 B01 CAMBODIAN HISTORY 3(3-0) รศ.ศานติ ภักดีคำ 999 [TH1-3] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] HM3MA
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KHM311 B01 KHMER LANGUAGE DEVELOPMENT 3(3-0) รศ.ศานติ ภักดีคำ 30 [M1-3] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] วิชาโท/วิชาเลือกเสร
จันทร์ 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KHM363 B01 KHMER CULTURE 3(3-0) รศ.ศานติ ภักดีคำ 999 [M4-6] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] HM3MA
จันทร์ 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KHM364 B01 KHMER ARTS 3(3-0) รศ.ดวงเด่น บุญปก 40 [TU7-9] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] วิชาโท/เลือกเสรี
อังคาร 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
KHM365 B01 KHMER POLITICS 3(3-0) รศ.ดวงเด่น บุญปก 999 [TH7-9] [01-38-0103] ARR [01-99-9999] HM4MA
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
KHM366 B01 ETHNIC GROUPS IN CAMBODIA 3(3-0) รศ.ดวงเด่น บุญปก 15 [TH4-6] [01-38-0103] ARR [01-99-9999] HM3MA
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KHM367 B01 RELATIONSHIPS BETWEEN KHMER AND THAI LANGUAGES 3(3-0) อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก 30 [M7-9] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] วิชาโท/เลือกเสรี
จันทร์ 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
KHM372 B01 INTRODUCTION TO KHMER LITERATURE 3(3-0) รศ.ศานติ ภักดีคำ 999 [F1-3] [01-02-0607A] ARR [01-99-9999] HM3MA
ศุกร์ 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KHM373 B01 KHMER SHORT STORIES AND NOVELS 3(3-0) อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก 999 [F4-6] [01-02-0607A] ARR [01-99-9999] HM3MA
ศุกร์ 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KHM374 B01 KHMER FOLKTALES 3(3-0) รศ.ดวงเด่น บุญปก 25 [TU4-6] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] เลือกเสรี
อังคาร 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KHM381 B01 INTRODUCTION TO KHMER TRANSLATION 3(3-0) อ.วิชชุกร ทองหล่อ 999 [TU1-3] [01-02-0607A] ARR [01-99-9999] HM3MA
อังคาร 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KHM484 B01 KHMER FOR BUSINESS 3(3-0) อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก 999 [M1-3] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM4MA
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KMC111 B01 KHMER FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร 999 [TU1-4] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM1CD
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
KMC213 B01 KHMER FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก 999 [TU6-7] [01-38-0104] ARR [01-99-9999] HM2CD
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-0104]  
[TH6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
KMC217 B01 INTRODUCTION TO CAMBODIA 3(3-0) อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร 999 [TH1-3] [01-38-0103] ARR [01-99-9999] HM2CD
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KMC221 B01 EFFECTIVE KHMER LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก 999 [TU8-9] [01-38-0104] ARR [01-99-9999] HM2CD
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-38-0104]  
[TH8-9] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
15:30-17:20    
KOR111 B01 KOREAN FOR COMMUNICATION I 3(2-2) ผศ.สิทธินี ธรรมชัย 35 [F1-4] [02-23-0407] ARR [02-99-9999] HM1KA
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
KOR111 B02 KOREAN FOR COMMUNICATION I 3(2-2) ผศ.สิทธินี ธรรมชัย 35 [F6-9] [02-23-0407] ARR [02-99-9999] HM1KA
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-17:20    
KOR161 B01 INTRODUCTION TO KOREA 3(3-0) อ.นาริฐา สุขประมาณ 70 [TH6-8] [02-23-0103] ARR [02-99-9999] HM1KA
พฤหัสบดี 103 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-16:20    
KOR213 B01 KOREAN FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.นาริฐา สุขประมาณ 20 [M1-4] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM2KA
จันทร์ 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
KOR213 B02 KOREAN FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.นาริฐา สุขประมาณ 16 [M6-9] [01-02-0503] ARR [01-99-9999] HM2KA
จันทร์ 253 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
KOR231 B01 EFFECTIVE KOREAN LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.KYOUNGHYOUN SUH 20 [TU6-7] [01-02-0607A] ARR [01-99-9999] HM2KA
อังคาร 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-02-0607A]  
[TH8-9] 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
15:30-17:20    
KOR231 B02 EFFECTIVE KOREAN LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.KYOUNGHYOUN SUH 16 [TU8-9] [01-02-0607A] ARR [01-99-9999] HM2KA
อังคาร 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
15:30-17:20 [01-02-0607A]  
[TH6-7] 267/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
13:30-15:20    
KOR241 B01 EFFECTIVE KOREAN READING I 3(2-2) ผศ.สิทธินี ธรรมชัย 36 [TH1-2] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM2KA
อ.Chang Yoonyoung พฤหัสบดี 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-10:20 [01-02-0406]  
  [TU1-2] 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
  อังคาร    
  08:30-10:20    
KOR251 B01 EFFECTIVE KOREAN WRITING I 3(2-2) ผศ.สิทธินี ธรรมชัย 36 [TU3-4] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM2KA
อ.Chang Yoonyoung อังคาร 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  10:30-12:20 [01-02-0406]  
  [TH3-4] 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
  พฤหัสบดี    
  10:30-12:20    
KOR315 B01 KOREAN FOR COMMUNICATION V 3(3-0) อ.Eunjung Do 999 [TU4-6] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM3KA,HM4KA
อังคาร 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KOR321 B01 KOREAN PHONETICS 3(3-0) อ.Eunjung Do 999 [M4-6] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] HM3KA,HM4KA
จันทร์ 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KOR333 B01 EFFECTIVE KOREAN LISTENING-SPEAKING III 3(2-2) อ.KYOUNGHYOUN SUH 999 [M7-8] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM3KA
จันทร์ 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-16:20 [01-02-0505]  
[F6-7] 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
13:30-15:20    
KOR343 B01 READING KOREAN ARTICLES 3(3-0) อ.Eunjung Do 999 [W1-3] [01-38-1003] ARR [01-99-9999] HM4KA
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KOR345 B01 CHINESE CHARACTERS IN KOREAN 3(3-0) อ.KYOUNGHYOUN SUH 999 [F1-3] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM3KAHM4KA
ศุกร์ 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
KOR371 B01 INTRODUCTION TO KOREAN LITERATURE 3(3-0) อ.Eunjung Do 999 [TH4-6] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM3KA,HM4KA
พฤหัสบดี 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
11:30-14:20    
KOR481 B01 KOREAN FOR TOURISM 3(3-0) อ.KYOUNGHYOUN SUH 999 [M1-3] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM4KA
จันทร์ 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
LCC111 B01 LANGUAGE FOR CROSS CULTURAL COMMUNICATION 3(2-2) อ.สกุลรัตน์ วรธำรง 999 [M1-2] [01-38-1101] ARR [01-99-9999] HM1CA1HM1CA2
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-1101]  
[TU8-9] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
15:30-17:20    
LCC111 B02 LANGUAGE FOR CROSS CULTURAL COMMUNICATION 3(2-2) อ.สกุลรัตน์ วรธำรง 999 [M3-4] [01-38-1101] ARR [01-99-9999] HM1CB,HM1CCHM1CD
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1101]  
[TU6-7] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
อังคาร    
13:30-15:20    
LI311 B01 LANGUAGE AND LINGUISTICS 3(3-0) รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 30 [M1-3] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] วิชาโท
จันทร์ บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
LI315 B01 SYNTAX 3(2-2) อ.ติยนุช รู้แสวง 30 [F1-3] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] วิชาโท
ศุกร์ 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
LI316 B01 LANGUAGE AND MEANING 3(3-0) อ.ติยนุช รู้แสวง 30 [TU6-8] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] วิชาโท
อังคาร 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
LI341 B01 LANGUAGE FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 3(3-0) รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 30 [TU6-8] [01-06-0107] ARR [01-99-9999] วิชาโท
อังคาร ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
LI342 B01 LANGUAGE AND SOCIETY 3(3-0) อ.ติยนุช รู้แสวง 30 [M1-3] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] วิชาโท
จันทร์ ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
LI431 B01 LANGUAGE ACQUISITION 3(3-0) รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 30 [F1-3] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] วิชาโท
ศุกร์ 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
OEN203 B01 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SOCIETIES 3(2-2) ผศ.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 40 [TU6-9] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM29A
อังคาร 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
OEN203 B02 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SOCIETIES 3(2-2) ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา 22 [M6-9] [01-02-0605A] ARR [01-99-9999] HM2JA
จันทร์ 265/1 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
OEN203 B03 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SOCIETIES 3(2-2) ผศ.อุมาพร คาดการณ์ไกล 21 [M6-9] [01-38-0104] ARR [01-99-9999] HM2JA
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
OEN203 B04 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SOCIETIES 3(2-2) อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย 40 [F1-4] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM2KA
ศุกร์ 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
OLS101 B01 ORIENTAL WISDOM AND CIVILIZATION 3(3-0) ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ 70 [TH2-4] [02-03-0102] ARR [02-99-9999] HM19A
พฤหัสบดี 102 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
OLS101 B02 ORIENTAL WISDOM AND CIVILIZATION 3(3-0) อ.ภัทร์อร พิพัฒนกุล 70 [TH2-4] [02-03-0102] ARR [02-99-9999] HM1JA
พฤหัสบดี 102 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
OLS101 B03 ORIENTAL WISDOM AND CIVILIZATION 3(3-0) อ.นาริฐา สุขประมาณ 70 [TH2-4] [02-03-0102] ARR [02-99-9999] HM1KA
พฤหัสบดี 102 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
OLS101 B04 ORIENTAL WISDOM AND CIVILIZATION 3(3-0) ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ 999 [F6-8] [01-02-0506] ARR [01-99-9999]  
ศุกร์ 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
OLS202 B01 LANGUAGES AND CROSS CULTURAL COMMUNICATION 3(3-0) ผศ.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข 50 [W2-4] [01-14-0605] ARR [01-99-9999] HM29A
พุธ 14-605 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
09:30-12:20    
OLS202 B02 LANGUAGES AND CROSS CULTURAL COMMUNICATION 3(3-0) รศ.นภสินธุ์ แผลงศร 50 [W2-4] [01-14-0605] ARR [01-99-9999] HM2JA
พุธ 14-605 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
09:30-12:20    
OLS202 B03 LANGUAGES AND CROSS CULTURAL COMMUNICATION 3(3-0) ผศ.สิทธินี ธรรมชัย 50 [W2-4] [01-14-0605] ARR [01-99-9999] HM2KA
พุธ 14-605 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
09:30-12:20    
OLS203 B01 LANGUAGES AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 3(3-0) ผศ.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข 40 [TH7-9] [01-02-0402] ARR [01-99-9999] HM39A,HM49A
พฤหัสบดี 242 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
OLS492 B01 INDEPENDENT STUDY ON ORIENTAL STUDIES 4(0-4) อ.วาสนา นามพงศกุล 999 [W6-9] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM4VA
พุธ 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
PG101 B01 FOUNDATION OF PSYCHOLOGY 3(3-0) ผศ.ธีระชน พลโยธา 80 [M6-8] [02-23-0403] ARR [02-99-9999] HM11
จันทร์ ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-16:20    
PG102 B01 INTRODUCTION TO BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 3(3-0) อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส 80 [TH6-8] [02-23-0403] ARR [02-99-9999] HM11
พฤหัสบดี ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-16:20    
PG103 B01 EMOTION AND MOTIVATION 3(3-0) รศ.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 80 [F2-4] [02-23-0403] ARR [02-99-9999] HM11
ศุกร์ ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
PG121 B01 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 3(3-0) อ.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 50 [TH2-4] [02-23-0403] ARR [02-99-9999] HM11
พฤหัสบดี ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
PG121 B02 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 3(3-0) อ.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 50 [M1-3] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] MN2
จันทร์ บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PG201 B01 PSYCHOLOGY OF LEARNING 4(3-2) ผศ.ธีระชน พลโยธา 67 [TH6-8] [01-02-0601] ARR [01-99-9999] HM21
พฤหัสบดี 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20 [01-02-0601]  
[F6-7] 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
13:30-15:20    
PG211 B01 PERSONALITY THEORIES 3(3-0) อ.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย 67 [TH1-3] [01-02-0601] ARR [01-99-9999] HM21
พฤหัสบดี 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PG231 B01 SOCIAL PSYCHOLOGY 3(3-0) อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ 67 [M6-8] [01-02-0601] ARR [01-99-9999] HM21
จันทร์ 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
PG242 B01 PSYCHOLOGY OF HUMAN RELATIONS 3(3-0) อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์ 50 [F6-8] [02-03-0404] ARR [01-99-9999] PH14
ศุกร์ 404 ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม (องครักษ์) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
PG251 B01 ENGLISH FOR PSYCHOLOGY I 3(2-2) อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์ 67 [W1-4] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM21
พุธ ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
PG313 B01 SOCIAL PSYCHOLOGY IN ORGANIZATION 3(3-0) อ.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย 45 [M6-8] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] HM31
จันทร์ บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
PG333 B01 PERSONALITY AND ADJUSTMENT IN WORKING 3(3-0) รศ.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 50 [M1-3] [01-02-0601] ARR [01-99-9999] MN3
จันทร์ 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PG341 B01 PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT AND TESTING 4(3-2) ผศ.วิธัญญา วัณโณ 45 [TU1-2] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] HM31
อังคาร บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0608]  
[TH1-3] บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-11:20    
PG351 B01 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 3(2-2) อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ 999 [M1-4] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] MN4
จันทร์ 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
PG353 B01 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION 3(3-0) อ.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 63 [M6-8] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] เลือกเสรี
จันทร์ 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
PG381 B01 ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 3(2-2) ผศ.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 45 [TH6-9] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] HM31
พฤหัสบดี บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
PG481 B01 HEALTH PSYCHOLOGY 3(2-2) อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์ 40 [TH1-4] [01-02-0402] ARR [01-99-9999] HM41
พฤหัสบดี 242 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
PG481 B02 SEMINAR ON PSYCHOLOGICAL ISSUES 3(1-4) อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส 30 [M1-3] [01-06-0105] ARR [01-99-9999] เลือกเสรี
จันทร์ ห้องบรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PG491 B01 EXPERIENCE IN ORGANIZATION 4(0-12) อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส 40 [M6-8] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM41
จันทร์ 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
PH101 B01 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 3(3-0) อ.เพชรวิภา คงอ่ำ 999 [M6-8] [02-23-0402] ARR [02-99-9999] HM17AB
รศ.วนิดา ขำเขียว จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
  13:30-16:20    
PH102 B01 FUNDAMENTALS OF RELIGION 3(3-0) อ.เวทิน ชาติกุล 999 [F2-4] [02-03-0206] ARR [02-99-9999] HM17AB
ศุกร์ 206 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
09:30-12:20    
PH103 B01 LOGIC 3(2-2) อ.เวทิน ชาติกุล 999 [M1-4] [02-23-0402] ARR [02-99-9999] HM17AB
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
PH207 B01 ENGLISH FOR PHILOSOPHY AND RELIGION STUDIES II 3(3-0) อ.เพชรวิภา คงอ่ำ 999 [TU1-3] [01-02-0602] ARR [01-99-9999] HM27A,B
อังคาร 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PH211 B01 INDIAN PHILOSOPHY 3(3-0) อ.มงคล ศริวัฒน์ 999 [TH1-3] [01-02-0505] ARR [01-99-9999] HM27A
พฤหัสบดี 255 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PH231 B01 MEDITATION 3(2-2) อ.เวทิน ชาติกุล 999 [W1-4] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM27A,B
พุธ 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
PH252 B01 DHAMAPATHA TO WELL-BEING : TAI CHI PRACTICE 3(1-4) อ.มงคล ศริวัฒน์ 999 [TH5-9] [01-02-0607] ARR [01-99-9999] HM27A,BHM37A,B
พฤหัสบดี 267 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-17:20    
PH323 B01 METAPHYSICS 3(3-0) อ.พุฒวิทย์ บุนนาค 999 [TH1-3] [01-02-0302] ARR [01-99-9999] HM37AHM37B
พฤหัสบดี 232 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PH332 B01 CHRISTIAN PRINCIPLES AND CULTURE 3(3-0) อ.เพชรวิภา คงอ่ำ 999 [F4-6] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] HM37AHM37B
รศ.วนิดา ขำเขียว ศุกร์ 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  11:30-14:20    
PH335 B01 MAHAYANA BUDDHISM 3(3-0) รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข 30 [TH7-9] [01-02-0602] ARR [01-99-9999]  
น.ส.จุรี พิพัฒนรังคะ พฤหัสบดี 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  14:30-17:20    
PH336 B01 COMPARATIVE RELIGIONS 3(3-0) อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล 45 [M5-7] [01-02-0402] ARR [01-99-9999] HM37ABHM47AB
จันทร์ 242 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
12:30-15:20    
PH353 B01 BUDDHISM IN LIFE AND SOCIETY 3(3-0) อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล 45 [TU4-6] [01-02-0608] ARR [01-99-9999] HM27ABHM37AB
อังคาร บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร) HM47AB
11:30-14:20      
PH355 B01 BUDDHISM AND CURRENT KNOWLEDGE 3(3-0) อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล 45 [W1-3] [01-02-0601] ARR [01-99-9999] HM37ABHM47AB
พุธ 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
PH356 B01 CHRISTIANITY IN LIFE AND SOCIETY 3(3-0) อ.เวทิน ชาติกุล 40 [W1-3] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM37AB,47AB
อ.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ พุธ 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-11:20    
PH371 B01 SEMINAR IN PHILOSOPHICAL ARGUMENTATION 3(3-0) รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข 20 [M7-9] [01-02-0602] ARR [01-99-9999]  
จันทร์ 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
PH371 B02 SEMINAR IN PHILOSOPHICAL ARGUMENTATION 3(3-0) รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข 15 [M1-2] [01-02-0306] ARR [01-99-9999]  
จันทร์ 236 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-02-0306]  
[W1-1] 236 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พุธ    
08:30-09:20    
PH472 B01 SPECIAL TOPICS IN PHILOSOPHY 3(3-0) รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข 30 [F7-9] [01-02-0602] ARR [01-99-9999]  
น.ส.จุรี พิพัฒนรังคะ ศุกร์ 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  14:30-17:20    
PH473 B01 SPECIAL TOPICS IN RELIGION 3(3-0) อ.วีระพงษ์ ไกรวิทย์ 30 [TU7-9] [01-02-0602] ARR [01-99-9999]  
รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข อังคาร 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  14:30-17:20    
PH473 B02 SPECIAL TOPICS IN RELIGION 3(3-0) อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล 45 [TH4-6] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM27ABHM37AB
พฤหัสบดี บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร) HM47AB
11:30-14:20      
PH475 B01 TERM PAPER IN PHILOSOPHY AND RELIGION 4(4-0) อ.พุฒวิทย์ บุนนาค 10 [W2-5] [01-02-0602] ARR [01-99-9999] HM47A,B
พุธ 262 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
09:30-13:20    
PH475 B02 TERM PAPER IN PHILOSOPHY AND RELIGION 4(4-0) รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข 5 [W2-5] [01-02-0306] ARR [01-99-9999] HM47A,B
พุธ 236 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
09:30-13:20    
PH475 B03 TERM PAPER IN PHILOSOPHY AND RELIGION 4(4-0) อ.เพชรวิภา คงอ่ำ 999 [TH6-9] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM47A,B
พฤหัสบดี ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
TCF224 B01 LISTENING-SPEAKING THAI FOR COMMUNICATION IV 3(2-2) ผศ.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 999 [F1-4] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] นิสิตต่างชาติ
ศุกร์ ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
TCF336 B01 MEDIA AND PRESS READING 3(2-2) อ.พัทธยา จิตต์เมตตา 999 [TH1-4] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] นิสิตต่างชาติ
พฤหัสบดี 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
TCF343 B01 THAI FOR BUSINESS 3(3-0) รศ.รุ่งฤดี แผลงศร 999 [M1-3] [01-02-0405] ARR [01-99-9999] นิสิตต่างชาติ
จันทร์ 245 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TCF352 B01 THAI CULTURE TRADITION 3(3-0) รศ.ผกาศรี เย็นบุตร 999 [TU1-3] [01-02-0308] ARR [01-99-9999] นิสิตต่างชาติ
อังคาร 238 ห้องเรียนนิสิตปริญญาโทและห้องสมุดภาควิชาภาษาศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
THE131 B01 EFFECTIVE LISTENING - SPEAKING 3(2-2) อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล 999 [F1-4] [02-23-0408] ARR [02-99-9999] HM1ED1
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
THE132 B01 READING 3(2-2) ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ 999 [TH1-4] [02-23-0409] ARR [02-99-9999] HM1ED1
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-12:20    
THE201 B01 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES I 3(2-2) อ.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย 27 [F6-9] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM2ED1
ศุกร์ 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
THE212 B01 LINGUISTICS FOR TEACHERS 3(3-0) อ.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม 999 [M7-9] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] HM2ED1
จันทร์ 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
THE221 B01 BASIC KNOWLEDGE OF THAI LITERATURE 3(3-0) ผศ.นิธิอร พรอำไพสกุล 999 [TH1-3] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM2ED1
พฤหัสบดี 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
THE235 B01 ART OF SPEAKING AND PRESENTATION 3(2-2) อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล 999 [TH6-9] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] HM2ED1
พฤหัสบดี 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
THE313 B01 DEVELOPMENT OF THAI TEXTBOOKS 3(3-0) อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล 999 [TU1-3] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM3ED1
อังคาร 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
THE314 B01 PALI AND SANSKRIT IN THAI 3(3-0) อ.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ 999 [M7-9] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM3ED1
จันทร์ 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
THE323 B01 ANALYSIS AND CRITICISM OF THAI LITERATURE 3(3-0) ผศ.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ 999 [TU7-9] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM3ED1
อังคาร 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
THE324 B01 DRAMATIC LITERATURE 3(3-0) ผศ.นิธิอร พรอำไพสกุล 999 [TH7-9] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM3ED1
พฤหัสบดี 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
THE419 B01 FOREIGN LANQUAGE INFLUENCESON THAI 3(3-0) อ.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ 999 [TH1-3] [01-02-0603] ARR [01-99-9999] HM4ED1
พฤหัสบดี 263 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
THE436 B01 SEMINAR AND RESEARCH IN THAI FOR TEACHERS 3(2-2) อ.วิชชุกร ทองหล่อ 999 [W1-4] [01-02-0504] ARR [01-99-9999] HM4ED1
พุธ 254 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
THE451 B01 CURRICULUM AND TEACHING THAI 3(3-0) อ.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล 999 [M1-3] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM4ED1
จันทร์ 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
THE453 B01 TEACHING THAI TO FOREIGNERS 3(2-2) อ.พัทธยา จิตต์เมตตา 999 [F6-9] [01-02-0604] ARR [01-99-9999] HM4ED1
ศุกร์ 264 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
THT205 B01 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN MULTICULTURAL SOCIETIES 3(3-0) อ.ปิยวรรณ์ กุลมัย 45 [TH7-9] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] HM22A
พฤหัสบดี 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
TLC211 B01 THE ART OF SPEAKING AND PRESENTATION 3(2-2) ผศ.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 999 [M1-3] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] วิชาโท
จันทร์ 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL111 B01 CHARACTERISTICS OF THAI LANGUAGE 3(3-0) อ.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ 999 [F1-3] [02-23-0401] ARR [02-99-9999] HM12A
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
08:30-11:20    
TLL121 B01 PRINCIPLES OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN THAI 3(3-0) อ.สิริภัทร เชื้อกุล 999 [F6-8] [02-23-0402] ARR [02-99-9999] HM12A
ศุกร์ ห้องบรรยาย อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (องครักษ์) ARR (องครักษ์)
13:30-16:20    
TLL222 B01 SPEECH FOR INTERPERSONAL SPEAKING 3(2-2) ผศ.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 999 [TH1-3] [01-99-9999] ARR [01-99-9999] HM22A
พฤหัสบดี ARR (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL224 B01 PROSE AND POETRY WRITING 3(2-2) อ.พรธาดา สุวัธนวนิช 999 [M6-9] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM22A
จันทร์ 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
TLL232 B01 THAI LITERATURE MASTERPIECES 3(3-0) ผศ.สุภัค มหาวรากร 999 [TU7-9] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM22A
ผศ.นิธิอร พรอำไพสกุล อังคาร 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  14:30-17:20    
TLL232 B02 THAI LITERATURE MASTERPIECES 3(3-0) ผศ.สุภัค มหาวรากร 999 [TU1-3] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM22A
ผศ.นิธิอร พรอำไพสกุล อังคาร 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
  08:30-11:20    
TLL312 B01 DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE 3(3-0) อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ 999 [TU1-3] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM32A
อังคาร 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL313 B01 FOREIGN LANGUAGES IN THAI 3(3-0) อ.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ 999 [TU7-9] [01-02-0601] ARR [01-99-9999] HM32A
อังคาร 261 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
TLL323 B01 PROSE AND POETRY WRITING 3(2-2) อ.พรธาดา สุวัธนวนิช 999 [TH6-9] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM32A
พฤหัสบดี 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
TLL324 B01 LANGUAGE PLAY IN THAI 3(3-0) รศ.รุ่งฤดี แผลงศร 999 [TH1-3] [01-02-0502] ARR [01-99-9999] HM32A
พฤหัสบดี 252 ห้องวาทการ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL335 B01 DRAMATIC LITERATURE 3(3-0) ผศ.นิธิอร พรอำไพสกุล 999 [M6-8] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM32A
จันทร์ 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-16:20    
TLL342 B01 ANALYSIS AND CRITICISM OF THAI LITERATURE 3(3-0) อ.พรธาดา สุวัธนวนิช 999 [W1-3] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM32A
พุธ 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL415 B01 THAI GRAMMAR 3(3-0) อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ 999 [TH7-9] [01-02-0407] ARR [01-99-9999] HM42A
พฤหัสบดี 247 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
TLL416 B01 LANGUAGE AND SOCIAL 3(3-0) รศ.รุ่งฤดี แผลงศร 999 [W1-3] [01-38-1302] ARR [01-99-9999] HM42A
พุธ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL427 B01 LANGUAGE AND LOGIC 3(3-0) อ.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม 999 [TH1-3] [01-06-0106] ARR [01-99-9999] HM42A
พฤหัสบดี บรรยาย คณะวิทยาศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL436 B01 JATAKA LITERATURE 3(3-0) ผศ.สุภัค มหาวรากร 999 [M1-3] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM42A
จันทร์ 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
TLL444 B01 POLITICAL LITERATURE 3(3-0) อ.พรธาดา สุวัธนวนิช 999 [TU7-9] [01-02-0507] ARR [01-99-9999] HM42A
อังคาร 257 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE315 B01 VIETNAMESE FOR COMMUNICATION V 3(3-0) อ.วาสนา นามพงศกุล 999 [TH7-9] [01-02-0605] ARR [01-99-9999] HM3VA
พฤหัสบดี 265 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE323 B01 VIETNAMESE STRUCTURE 3(3-0) อ.NGUYEN CHIEM 999 [M1-3] [01-02-0402] ARR [01-99-9999] HM3VA
จันทร์ 242 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
VIE333 B01 EFFECTIVE VIETNAMESE LISTENING-SPEAKING III 3(2-2) อ.TRAN THAO 999 [M6-9] [01-02-0508] ARR [01-99-9999] HM3VA
จันทร์ 258 ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-17:20    
VIE342 B01 READING VIETNAMESE ARTICLES 3(3-0) อ.TRAN THAO 999 [W1-3] [01-02-0506] ARR [01-99-9999] HM3VA
พุธ 256 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-11:20    
VIE361 B01 VIETNAMESE HISTORY 3(3-0) อ.NGUYEN CHIEM 999 [TU7-9] [01-35-1303] ARR [01-99-9999] HM3VA
อังคาร 35-1303 (ห้องบรรยาย) อาคารเรียนรวม Learning Tower (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE363 B01 VIETNAMESE PROVERBS AND MAXIM 3(3-0) อ.NGUYEN CHIEM 999 [TU7-9] [01-02-0606] ARR [01-99-9999] HM3V
อังคาร 266 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE381 B01 INTRODUCTION TO VIETNAMESE TRANSLATION 3(3-0) อ.วาสนา นามพงศกุล 999 [TU7-9] [01-02-0406] ARR [01-99-9999] HM3VA
อังคาร 246 ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE482 B01 VIETNAMESE FOR TOURISM 3(3-0) อ.NGUYEN CHIEM 999 [M7-9] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM4VA
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE484 B01 VIETNAMESE IN MASS MEDIA 3(3-0) อ.TRAN THAO 999 [TH7-9] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] HM4VA
พฤหัสบดี 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VIE485 B01 BUSINESS VIETNAMESE TRANSLATION 3(3-0) อ.วาสนา นามพงศกุล 999 [TU7-9] [01-02-0603A] ARR [01-99-9999] HM4VA
อังคาร 263/1 บรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VNC111 B01 VIETNAMESE FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.NGUYEN CHIEM 999 [TU1-2] [01-38-0102] ARR [01-99-9999] HM1CC
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-0102]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
VNC213 B01 VIETNAMESE FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.วาสนา นามพงศกุล 999 [TU1-2] [01-38-0104] ARR [01-99-9999] HM2CC
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-10:20 [01-38-0104]  
[TH1-2] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
08:30-10:20    
VNC217 B01 REVIEW OF VIETNAMESE SOCIETY AND CUITURE 3(3-0) อ.NGUYEN CHIEM 999 [TH7-9] [01-38-0101] ARR [01-99-9999] HM2CC
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
14:30-17:20    
VNC221 B01 EFFECTIVE VIETNAMESE LISTENING-SPEAKING I 3(2-2) อ.TRAN THAO 999 [TU3-4] [01-38-0104] ARR [01-99-9999] HM2CC
อังคาร ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-0104]  
[TH3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
10:30-12:20    
WLC271 B01 GERMAN FOR COMMUNICATION I 3(2-2) อ.Daniela Zanini-Freitag 999 [TH1-4] [01-38-1303] ARR [01-99-9999] HM26EA,B,C(German)
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
08:30-12:20    
WLC373 B01 GERMAN FOR COMMUNICATION III 3(2-2) อ.Daniela Zanini-Freitag 999 [TH6-7] [01-38-1003] ARR [01-99-9999] HM36EA,BGerman
พฤหัสบดี ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
13:30-15:20 [01-38-1003]  
[F3-4] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
ศุกร์    
10:30-12:20    
WLC475 B01 GERMAN FOR HOSPITALITY MANAGEMENT 3(2-2) อ.Daniela Zanini-Freitag 999 [M3-4] [01-38-1202] ARR [01-99-9999] HM46EA,BGerman
จันทร์ ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร) ARR (ประสานมิตร)
10:30-12:20 [01-38-1201]  
[TH8-9] ห้องบรรยาย อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ประสานมิตร)  
พฤหัสบดี    
15:30-17:20