หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ(Sabbatical Leave)

หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถฯ

หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มาตรการสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน

พรบ /ข้อบังคับ /ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง

ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบการลา

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน

สัญญาจ้าง

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(KPI)

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

จรรยาบรรณ

การขอตำแหน่งวิชาการ

สวัสดิการ 


ขั้นตอนการเบิกรักษาค่าพยาบาลประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบฯ ,ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด ,การใช้เครื่องหมายฯ


เว็บไซต์ภายนอก
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการคลัง
ประกันสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี