การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555 จะได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา จำนวน34คุณวุฒิ
การปรับเพิ่มเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยละ5 (1เม.ย.54) ตามมติคณะรัฐมนตรี
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ไฟล์ Excel 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
นร 1012.2 ว 7 วันที่ 25 พ.ค.58 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1ต.ค.57)
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการของ สกอ พ.ศ.2555
ศธ 0519.1.03/5441 วันที่ 29 ส.ค.2555 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มศว ประจำปีงบประมาณ 2556 (1ต.ค.55)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (27ก.พ.52)
ศธ 0519(2) ว1 วันที่ 12 ม.ค.54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม พรบ พ.ศ.2547 และฉบับที่2 พ.ศ.2551

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
กค 0428/ว47 วันที่ 29 พ.ค.2558 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
กค 0428/ว36 วันที่ 18 เม.ย.2554 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
กค 0428/ว44 วันที่ 3 พ.ค.2554 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557) 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 เมษายน 2556)   
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ