พรบ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อบังคับและประกาศ (มศว ในกำกับของรัฐ)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2 พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ