การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
กค 0428/ว 77 วันที่ 22 ก.ค.2558 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
กค 0415/ว52 วันที่ 29 ส.ค.2550 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
กค 0415/ว 41 วันที่ 2 มิ.ย.2546 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
กค 0527.6ว152 วันที่ 2 ธ.ค.2539 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

แบบประเมิน
KPI (Key Performance Indicators of Foreign Lecturers) (จากที่ประชุมครั้งที่ 10-57)
แบบประเมินจรรยาบรรณ (Lecturer Ethic Evaluation) (จากที่ประชุมครั้งที่ 7-57)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะฯ ***
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองวิเทศฯ 

คู่มือสำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2560  
มาตรการทดลองงาน(Guidelines for Employees on Probation)