ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการควบคุมภายในการจัดทำ มคอ.3-7
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการควบคุมภายในการส่งผลการเรียนล่าช้า
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 59
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 58
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 57
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 55-56

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศสำนักงานบริหารกิจการหอพัก เรื่อง ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ ฯ แนวทางการพิจาณา เหตุผลอันควร ฯ จรรยาบรรณของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา