ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

 


รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 
อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 


นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
 
รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 

ชื่อ –  สกุล

ดำรงตำแหน่ง

 


ผศ.ดร.อัญชลี  จันทร์เสม

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

Dean , Faculty of Humanities

OFFICE: Floor 4 Building 38
EMAIL: anchalej@g.swu.ac.th
TEL: 16050


อ.ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์

Dr. Narinthorn S. Behr

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

Associate Dean for Administration and Academic Services

OFFICE: 248/1
EMAIL: narinthorn@g.swu.ac.th
TEL: 16041


ผศ.ดร.นันทนา  วงษ์ไทย

Assistant Professor Dr. Nuntana Wongthai

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Associate Dean for Academic Affairs and Research

OFFICE: 239
EMAIL: nuntanaw@g.swu.ac.th
TEL: 16063


อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์

Lecturer Prapaporn Limjitsomboon

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า

Associate Dean for Student Development and Alumni Engagement

OFFICE: 249
EMAIL: prapaporn@g.swu.ac.th
TEL: 16052


อ.ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค

Dr. Puttawit Boonnak

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

Associate Dean for Planning and Educational Quality Assurance

 

OFFICE: 237
EMAIL: puttwitb@gmail.com
TEL: 16035


อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง

Dr. Sakulrat Worathamrong

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ

Assistant Dean for Global Communication and Special Affairs

 

OFFICE: 227
EMAIL: sworathumrong@gmail.com
TEL: 16028


รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ

Associate Professor Dr. Sugunya Ruangjaroon

หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Director of the Center for Graduate Studies

 

OFFICE: 239
EMAIL: sugunya@g.swu.ac.th
TEL: 16029


อ.ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

Dr. Attasith Boonsawasd

 

หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ

Director of the Center for International Studies

OFFICE: 248/1
EMAIL: attasith@g.swu.ac.th
TEL: 16041


อ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ

Dr.Charn Rattanapisit

หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี

Director of the Center for Undergraduate Studies

 

OFFICE: 231
EMAIL: charn_psych@hotmail.com
TEL: 16058


นางสาวปุญญิสา ยงศรีปัญญะฤทธิ์

Punyisa Yongsripanyarit

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

 Director, Dean's Office

 

OFFICE: 222
EMAIL: punyisa@g.swu.ac.th
TEL: 16099