คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์


 

 

ดร.วาณี อรรจน์สาธิต

Dr. Wanee Aujsatid

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

Dean

ประวัติ

 

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

Associate Professor Dr.Shuttawee Sitsira-at

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

Associate Dean for Planning and Educational Quality Assurance

ประวัติ

 

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Associate Dean for Academic Affairs and International Relations

ประวัติ

 

อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์

Lecturer Prapaporn Limjitsomboon

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า

Associate Dean for Division of Student Devolopment and Alumni Relations

ประวัติ

 

อาจารย์พัชร พิพิธกุล

Lecturer Patchara Pipitkul

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Associate Dean for Research and Academic Services

ประวัติ

 

อาจารย์ชญานุช ลักษณวิจารณ์

Lecturer Chayanut Laksanavicharn

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

Chair, Department of Psychology

ประวัติ

 

ดร.ศุมรรษตรา แสนวา

Dr. Sumattra Saenwa

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Chair,Department of Library and Information Science

ประวัติ

 

อาจารย์วีรยุทธ เกิดในมงคล

Lecturer Weerayut Kerdnaimongkol

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

Chair, Department of Philosophy and Religions

ประวัติ

 

ผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์

Assistant Professor Dr. Saiwaroon Chumpavan

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

Chair, Department of Western Languages

ประวัติ

 

ผศ.ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

Assistant Professor Dr. Panupong Udomsilp

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

Chair, Department of Thai and Oriental Languages

ประวัติ

 

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ

Associate Professor Dr. Sugunya Ruangjaroon

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์

Chair, Department of Linguistics

ประวัติ

 

นางภรณี วาจาสัตย์

Poranee Wajasath

เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

Dean's Office Secretary

ประวัติ