ดร.วาณี อรรจน์สาธิต

Dr. Wanee Aujsatid

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

Dean

ประวัติ

 

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Associate Dean for Academic Affairs and International Relations

ประวัติ

 

อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์

Lecturer Prapaporn Limjitsomboon

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า

Associate Dean for Division of Student Devolopment and Alumni Relations

ประวัติ

 

อาจารย์พัชร พิพิธกุล

Lecturer Patchara Pipitkul

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Associate Dean for Research and Academic Services

ประวัติ

 

ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค

Dr. Puttawit Boonnak

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

Associate Dean for Planning and Educational Quality Assurance

ประวัติ

 

 

ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ

Dr.CHARN RATTANAPISIT

หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี

Director of the Center for Undergraduate Studies

ประวัติ

 

ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

Dr. Attasith Boonsawasd

หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ

Director of the Center for International Studies

ประวัติ

 

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ

Associate Professor Dr. Sugunya Ruangjaroon

หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Director of the Center for Graduate Studies

ประวัติ

 

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ