การจัดการความรู้ KM

แนะนำ KM
รู้จักกับ KM

แผนดำเนินงาน KM
แผนการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2554
แผนการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2555
แผนการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556

ผลดำเนินงาน /กิจกรรม KM
โครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 5

ปี 2554
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้
เก็บตกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ
คู่มืออบรม e-meeting
สรุปประเด็นจากโครงการการจัดการความรู้ครั้งที่ 2-e-meeting (16 ส.ค.54)

ปี 2555
สรุป KM คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1_Outcome based Education (What,Why, and How)
1. Outcome Based Education
2.การเปลี่ยนแปลงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมฐานความรู้

กิจกรรม KM ภาควิชาจิตวิทยา
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 1
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 2
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 3
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 4
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 5
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 6
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 7
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 8
ผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จาก KM ของภาควิชาจิตวิทยา ครั้งที่ 1-8
วิจัย KM (โดย ผศ.แววตา เตชาทวีวรรณ)
KM เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ จากโครงการ ชุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ทีมงาน KM
คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานการประชุม

 

รวมแนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลงานวิจัย
แนวปฏิบัติที่ดีการเตรียมเอกสารงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ (ปรับปรุง พ.ย. 56 หลังประชุมกรรมการประจำคณะฯ)
ตัวอย่างการจัดทำรายงานผลการ

ห้องความรู้จากทุกสารทิศ

ห้องวิจัย
รายงานผลการวิจัยประกันคุณภาพการมีส่วนร่วมของบุคลากร
Powerpoint_Research Project Management KM ครั้งที่ 2_ภาควิชาจิตวิทยา
วิจัย KM (โดย ผศ.แววตา เตชาทวีวรรณ)

ห้องการเรียนการสอน
สรุปผลการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเค้าโครงวิจัย ครั้งที่ 5

ห้องประกันคุณภาพ
KM เครือข่ายประกันคุรภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2556
การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ (โดย ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์)

สำนักงานคณบดี

ภาพกิจกรรม KM

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวม link KM
www.gotoknow.org