ข่าวสาร

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 จึงเรียนเชิญนักศึกษาระดับชั้นปี 3-4 และปริญญาโท-เอก ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ ณ ที่ทำการ IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม-6 ตุลาคม 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Wednesday, June 21, 2017/Author: Nantawat/Number of views (34)/Comments (0)/
Tags:

เชิญนำเสนอบทความสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ฆาตกรรม อาชญกรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และการอภิปรายทางวิชาการ จึงเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเสนอบทความในการสัมนนา ทั้งบทความสมบูรณ์ และ Concept Paper ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ทางอีเมล์ hassouth2017@gmail.com โทร 0 7567 2707 หรือ 2736 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

Wednesday, June 21, 2017/Author: Nantawat/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี”: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านคติชนวิทยาและวรรณคดี นิทานในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจสแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์jariya_supun@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-940-6979 ภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Wednesday, June 21, 2017/Author: Nantawat/Number of views (17)/Comments (0)/
Tags:

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อจัดทำจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ และดูรายละเอียดได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/indexหรือโทร 075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล์ journal.sct@gmail.com รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Wednesday, June 21, 2017/Author: Nantawat/Number of views (13)/Comments (0)/
Tags:

เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “3rd AUAP Student English Speech Competition”

ด้วย AUAP Secretariat ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการแข่งขัน “3rd AUAP Student English Speech Competition” ในหัวข้อ University Topic และ High School Topicระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดติดต่อ auapheadquarter1995@gmail.com หรือ โทร 085-768-7474

Wednesday, June 21, 2017/Author: Nantawat/Number of views (13)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last