ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ– วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

Author: nantawat/Monday, October 21, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านเข้าร่วมงานโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการดังแนบ 
และขอความอนุเคราะห์คณาจารย์แจ้งให้นิสิตในหลักสูตรทราบ หากนิสิตสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว

Print

Number of views (926)/Comments (0)

Documents to download

x