ข่าวสาร

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Monday, December 16, 2019/Categories: ข่าวสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน/แปล ภาษาอังกฤษได้ สามารถ
ส่งผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL CU-TEP ฯลฯ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ในวันและเวลา ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543
Print

Number of views (439)/Comments (0)

Documents to download

x