ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้”

Author: nantawat/Thursday, February 6, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ โดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  เรื่อง “การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้” โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

• หลักการของการวัดและประเมินผล  

• ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ

• การประเมินผลประเภทต่าง ๆ และความสำคัญ

• ศึกษาและวิพากษ์ กรณีตัวอย่าง 

• แนวทางการวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา

• ตัวอย่างการออกแบบการวัดประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยากร : 1. ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

             2. ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา

 

วันที่จัดอบรม : วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  09.00 – 16.00 น.

สถานที่ :  ห้อง 303W ชั้น 3 อาคารเรียนรวม Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 2 วันนี้

ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   เวลา 13.00-16.00น. 

ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-16.00น.   

 

ให้คำปรึกษาโดย  1. ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

  2. ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา

 

อาจารย์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์แนบหรือ สแกน QR Code

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdllqiQ25sAO9JFDV0FZKRlLh_AP9zrp9QbY6zHQlSqEk93Xg/viewform?usp=pp_url

 

***สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น***

***ไม่จำกัดจำนวน***

*** ปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 *** 

 

Print

Number of views (278)/Comments (0)

x