ข่าวสาร

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Friday, February 21, 2020/Categories: ข่าวสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน/แปล ภาษาอังกฤษได้ สามารถ
ส่งผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL CU-TEP ฯลฯ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานประชาสัมพันธ์
1.1 เขียนข่าว ถ่ายภาพ ออกแบบสื่อ เช่น infographic poster brochure banner เป็นต้น เพื่อลงประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง รวมถึงตอบคำถามต่างๆ บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ประสานงานกับเครือข่ายแหล่งข่าว/สื่อต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์
2. งานวิเทศสัมพันธ์
งานติดต่อ ประสานงาน และรับรองอาคันตุกะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ
3. ประสานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในประเทศและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
1.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ
1.3 งานหลักสูตรในความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.4 งานนิสิตต่างชาติ/ประสานงานกับนิสิตชาวต่างชาติ และอาจารย์ชาวต่างชาติ เช่น
การเรียนการสอนนิสิตแลกเปลี่ยน ทุนการศึกษา งานบุคคล
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานมอบหมายอื่นๆ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในวันและเวลา ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โทร. 02-649-5543 ต่อ 16079
Print

Number of views (266)/Comments (0)

Documents to download

x