ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ "Infographic, Design thinking และ Mobile application"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ "Infographic, Design thinking และ Mobile application"

Author: nantawat/Wednesday, March 4, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ "Empowering Teaching with User Experience Design: Infographic, Design thinking และ Mobile application"
***สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น***
***รับจำนวน 60 ท่าน***
*** ปิดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2563 ***
วันที่จัดอบรม : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องปฏฺบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 อาคารนวัตกรรมฯ ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่เปิดคลินิกปรึกษาวิชาการ ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 (09.00-12.00 น.)
สถานที่ : ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาจารย์สามารถสมัครโครงการอบรมและคลินิก หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

Print

Number of views (207)/Comments (0)

x