ข่าวสาร

🌟 รับสมัครงาน 🌟  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ( PR and International Relations officer )  👉 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

🌟 รับสมัครงาน 🌟 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ( PR and International Relations officer ) 👉 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

Author: nantawat/Sunday, March 8, 2020/Categories: ข่าวสมัครงาน

🌟 รับสมัครงาน 🌟

 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

( PR and International Relations officer )

 

👉 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์

 

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30259

 

👉 ใบสมัคร http://hu.swu.ac.th/Portals/60/files/62/050263.pdf

 

สอบถามได้ที่ 

https://www.facebook.com/Humanities.SWU/posts/2809504652466428

 

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1. งานประชาสัมพันธ์

1.1 เขียนข่าว ถ่ายภาพ ออกแบบสื่อ เช่น infographic poster brochure banner เป็นต้น เพื่อลงประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง รวมถึงตอบคำถามต่างๆ บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

1.3 ประสานงานกับเครือข่ายแหล่งข่าว/สื่อต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์

2. งานวิเทศสัมพันธ์

งานติดต่อ ประสานงาน และรับรองอาคันตุกะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ

3. ประสานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในประเทศและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.1 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

1.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ

1.3 งานหลักสูตรในความร่วมมือกับต่างประเทศ

1.4 งานนิสิตต่างชาติ/ประสานงานกับนิสิตชาวต่างชาติ และอาจารย์ชาวต่างชาติ เช่น

การเรียนการสอนนิสิตแลกเปลี่ยน ทุนการศึกษา งานบุคคล

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานมอบหมายอื่นๆ

Print

Number of views (245)/Comments (0)

Documents to download

x