ข่าวสาร

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT  สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Tuesday, June 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดระบบ ITA เพื่อให้เข้ากรอกแบบวัดการรับรู้ ตาม Url. 

แบบวัดการรับรู้ IIT สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงานจ้าง
https://itas.nacc.go.th/go/iit/7wf2i4

Print

Number of views (301)/Comments (0)