ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

Author: nantawat/Wednesday, June 10, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ในหัวข้อ  มโนทัศน์ของคำว่า ใจ ที่ปรากฎในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา: การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์ปริชาน
Concepts of the word "CAL" (mind) in Buddhism and  in Christianity: A cognitive linguistics study
โดย พระมหาวีระ บุญนาดี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
(สอบออนไลน์โดยโปรแกรม: Google Meet)

URL: https://meet.google.com/mrd-fbfr-wtb

 

Print

Number of views (320)/Comments (0)