ข่าวสาร

วิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์

วิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Tuesday, July 21, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

📍ในปีการศึกษา 2563 เปิดรับเฉพาะนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) หลักสูตรที่มีการเรียนวิชาโท จำนวน 100 คน

📍ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ย. 63 – 30 ส.ค. 63 และจะมี E-mail ตอบกลับภายหลังหมดระยะเวลาการรับสมัคร *โดยจะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป (รายวิชาจะแจ้งในระบบการลงทะเบียนอีกครั้ง) 

📌 สามารถติดต่อยื่นความประสงค์ในการสมัครได้ที่ นางสุภาวดี เปล่งเสียง Email : supawadee@g.swu.ac.th 

โดยระบุรายละเอียดหัวข้อ E-mail (subject) : สมัครเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์  และรายละเอียดใน E-mail ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนิสิต สาขาวิชาเอก และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

📌 อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโท อาจารย์ ดร.ชาญ  รัตนะพิสิฐ โทร. 081-914-4681 หรือ นางสุภาวดี เปล่งเสียง โทร. 02-649-5000 ต่อ 16076 ณ ห้อง 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

Print

Number of views (199)/Comments (0)