ข่าวสาร

โครงการเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัย Neu-Ulm University of Applied Science (HNU)

โครงการเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัย Neu-Ulm University of Applied Science (HNU)

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, August 24, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์]

 

มหาวิทยาลัย Neu-Ulm University of Applied Science (HNU) ประเทศเยอรมันนี เปิดโอกาสให้นิสิตสถาบันเครือข่าย ลงเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษา winter semester 2020/21 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนการเรียนและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ โดยรายละเอียดโครงการและรายวิชาที่เปิดสอนดังเอกสารแนบ

เริ่มเรียนในวันที่ 5 ตุลาคม 2020 และสิ้นสุดการเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งสิ้น 21 รายวิชา จาก 3 สาขา ได้แก่ 1) Bussiness and Economics 2) Health Management และ 3) Information Management และรายวิชาภาษาเยอรมัน 1 วิชา

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครโดยการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 81.50 Euro หรือ ประมาณ 3,000 บาท เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าลงทะเบียนแล้ว นิสิตจึงจะสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2020

เนื่องจากรายวิชาที่ HNU เปิดสอนมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนออนไลน์ จึงแนะนำให้นิสิตเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

Link ลงทะเบียนออนไลน์

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=ULM03&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=SHT&sprache=en

.

หมายเหตุ: การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากนิสิตประสงค์จะเทียบโอนหน่วยกิต นิสิตจะต้องปรึกษาอาจารย์ผู้สอนก่อนการลงทะเบียนเรียน

Print

Number of views (47)/Comments (0)