ข่าวสาร

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 70ปี มศว คืนสู่สังคม

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 70ปี มศว คืนสู่สังคม

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, August 27, 2020/Categories: ข่าวทุน

สมัครด่วน! มศว มอบทุนปริญญาโท

70ปี มศว คืนสู่สังคม

(รอบนิสิตที่จบจาก มศว)

จำนวน 5 ทุน

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท ที่เข้าร่วมรับนิสิตครั้งนี้

กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา / ฟิสิกส์

รป.ม. นโยบายและการจัดการสาธารณะ

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ / ภาษาศาสตร์ / สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร / การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ / จิตวิทยาประยุกต์

 

#คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตมศว ที่จบในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น และยังไม่มีงานที่มีเงินเดือนประจำทำ หรือ รอบรรจุ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น SWU-SET ไม่ต่ำกว่า B1 หรือ เทียบเท่า, ผลสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษาต่อ มากกว่าหรือเท่ากับ 40

4. มีประวัติการได้รับรางวัล หรือช่วยเหลืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอกขณะเป็นนิสิตที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

*หมายเหตุ:

-นิสิตโครงการ 4+1 รุ่น 2 และนิสิตมศว ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 63 แล้ว สามารถสมัครได้ แต่จะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะส่วนที่ยังไม่ชำระให้กับมหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่านั้น

-หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบภายหลัง บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับทุนและนิสิตต้องชำระส่วนที่มหาวิทยาลัยให้ทุนไปแล้ว

 

#หลักฐานประกอบใบสมัคร

1. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ พร้อมระบุข้อความว่า “ปัจจุบันข้าพเจ้ายังไม่มีงานประจำทำหรือรอบรรจุ” พร้อมลายเซ็นต์กำกับ

2. หลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษ

3. หลักฐานรางวัล ใบประกาศฯ หรือ ภาพถ่ายที่ช่วยเหลืองานพร้อมระบุรายละเอียดกิจกรรมมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 ชิ้น (ถ้าผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ที่เหลือทั้งหมดใส่ portfolio ให้กรรมการพิจารณา)

 

#กำหนดการ

- รับสมัครโดยกรอกใบสมัครทาง google form

http://bit.ly/70swu2020

และพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยหย่อนลงกล่องหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ( ประสานมิตร)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 30 สิงหาคม 2563

- 31 สิงหาคม 2563 เช้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาที่จะเรียน บ่ายสอบสัมภาษณ์กรรมการกลาง ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์จัดทำ portfolio ผลงาน รางวัล กิจกรรมที่ช่วยมหาวิทยาลัย ขณะเป็นนิสิต มศว มานำเสนอให้กรรมการพิจารณา

- ประกาศผล และรายงานตัว 1 กันยายน 2563

Print

Number of views (54)/Comments (0)