ข่าวสาร

การขอถอนรายวิชาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

การขอถอนรายวิชาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, September 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

การขอถอนรายวิชาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

ขอให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาในระบบ supreme2019 วิชาไหนที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้เข้าเรียน หรือประสงค์จะถอนบางรายวิชาหรือทุกวิชา โปรดดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ถอนรายวิชา จะปรากฏผลการเรียนเป็น E

Print

Number of views (22)/Comments (0)