ข่าวสาร

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกงานของนิสิต ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะมนุษยศาสตร์

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกงานของนิสิต ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะมนุษยศาสตร์

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, September 23, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณจีรพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด และบุคลากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการรับนิสิตเข้าฝึกงาน/สหกิจ

On September 23, 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean; Ajarn Dr. Sakulrat Worathumrong, Assistant Dean for Global Communication and Special Affairs have attended the MOU meeting with Dr.Ganigar Chen, the NSM Deputy Director; Khun Chirapatcharin, the NSM Networking Director and NSM staff representative.

Print

Number of views (67)/Comments (0)