ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, September 24, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่มุ่งมั่น ร่วมแรงขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์ตลอดเวลาที่ผ่านมา ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข และสมหวังดังใจปรารถนา

Photos of the Faculty and Staff Retirement Recognition Ceremony 2020

We appreciate all your effort and determination in driving our faculty forward time after time. Wish you happiness and all the best. We will miss you.

Print

Number of views (52)/Comments (0)