ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และ นักเรียน  ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และ นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, October 7, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ]

 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และ นักเรียน

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (55)/Comments (0)