ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ฝ่ายวิชาการ]

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

การบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษาในยุค New Normal โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การเสวนา หัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา มานะกิจ

และ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สวทันพรกูล

 

เมื่อวันที่พุธที่ 8 ตุลาคม 2563

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Print

Number of views (25)/Comments (0)