ข่าวสาร

ทุนศึกษาสำหรับุคลากร ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนศึกษาสำหรับุคลากร ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวทุน

[ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]

 

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกานั้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

(Fall 2021) จำนวน 2 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30861

Print

Number of views (24)/Comments (0)