ข่าวสาร

การประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะ ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ นพ. สุริยา ผ่องสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์

On 8 October, 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean; Dr. Puttawit Boonnak, Associate Dean for Planning and Educational Quality Assurance together with Dr.Suriya Pongsawat, MD., Acting Assistant to the President for Human Resources, exchanged the information to drive SWU Strategy 2022-2042 at the Faculty of Humanities.

Print

Number of views (24)/Comments (0)