ข่าวสาร

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, October 12, 2020/Categories: ข่าวสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่นMicrosoft Word, Microsoft Excel, Power Point การสืบค้นข้อมูล Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การนำเสนอและการทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
  1. จัดซื้อจัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
  2. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้สะดวก
  3. งานซ่อมแซม/ปรับปรุง หาข้อมูลเพื่อเป็นคู่เทียบราคา คัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาสำรวจพื้นที่และส่งมอบพื้นที่ก่อนเข้าหน้างาน ตรวจสอบการซ่อมแซม/ปรับปรุง ติดตามและจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
  4. งานจำหน่ายครุภัณฑ์ สำรวจลงพื้นที่หาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย รายงานพัสดุคงเหลือ (สำหรับ
การบริหารและทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี) ทำรายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์
  5. จัดทำฐานข้อมูลในงานพัสดุที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
  6. ประสานงานการจัดประชุมงานพัสดุ หนังสือเชิญ จองสถานที่ประชุม ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
ทำเอกสารขออนุมัติจัดเลี้ยง เอกสารเบิกค่าเบี้ยประชุม ทำรายงานการประชุม
  7. งานปรับปรุงอาคารและงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
  8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  9. ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
  6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร. 0 2649 – 5000 ต่อ 16079

Print

Number of views (141)/Comments (0)

Documents to download