ข่าวสาร

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, October 12, 2020/Categories: ข่าวสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
  2. มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน/แปล ภาษาอังกฤษได้ สามารถส่งผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL CU-TEP ฯลฯ (ถ้ามี)
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point การสืบค้นข้อมูล Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
  4. มีความรู้ความเข้าใจในประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การนำเสนอและการทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
  1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
    1.1 ประสานงานการจัดทำแผนแม่บทและ มคอ 2 ของหลักสูตรนานาชาติ
    1.2 ประสานงานการจัดทำ มคอ 3 - 7 ของหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา
    1.3 รวมรวบและประสานงานเรื่องการจัดตารางสอน ของหลักสูตรนานาชาติ
    1.4 ให้คำปรึกษาด้านงานหลักสูตร ของนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/อาจารย์ชาวไทย - ต่างชาติ
  2. ด้านทะเบียนนิสิต
    2.1 งานสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่
    2.3 งานทะเบียนนิสิต คำร้องนิสิต หนังสือรับรองนิสิต
    2.3 ให้คำปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/อาจารย์ชาวไทย - ต่างชาติ
    2.4 งานทุนการศึกษาและโครงการที่ไปต่างประเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
    2.5 งานนิสิตแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ inbound - outbound
    2.6 ประสานงานกิจกรรมนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
  3. ด้านประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
    3.1 ดำเนินการและประสานงานการจัดประเมินประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์นานาชาติ AUN - QA ของหลักสูตรนานาชาติ
    3.2 งานสถิติและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ
    3.3 พัฒนาดูแล website และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายงาน
    3.4 ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา คณะฯ และมหาวิทยาลัย มอบหมาย


5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร. 0 2649 – 5000 ต่อ 16079

Print

Number of views (234)/Comments (0)

Documents to download