ข่าวสาร

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, October 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับฟังคำบรรยายและฝึกปฏิบัติงานล่ามและมัคคุเทศก์จากวิทยากรชาวไทยและชาวญี่ปุ่น แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชา JPN482, 483, 484, 485 การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้เยี่ยมชม 5 พิพิธภัณฑ์ได้แก่ 1 ต.ค. หอไทยนิทัศน์ (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) 2 ต.ค. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงขลา (ออนไลน์)  6 ต.ค.พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด  7 ต.ค.มิวเซียมสยาม  มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 54 คน (2 ชั้นปี 4 กลุ่ม)

Print

Number of views (28)/Comments (0)