ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, October 29, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon” โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 301 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์

On 28 October, 2020, Assistant Professor Dr. Nuntana Wongthai, Associate Dean for Academic Affairs and Research; Associate Professor Dr. Sugunya Ruangjaroon, Director of the Center for Graduate Studies; together with lecturers from the Faculty attended the workshop “How to produce professional instructional media using Microsoft PowerPoint and Powtoon programs” by Dr.Nipada Trairut from the Educational Technology in Computer Education program, Faculty of Education.

Print

Number of views (47)/Comments (0)