ข่าวสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี 4 เพื่อเตรียมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี 4 เพื่อเตรียมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, November 5, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี 4 เพื่อเตรียมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ เป็นประธานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้เกิดความมั่นใจและมีการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสม และนิสิตเกิดเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย เพื่อเตรียมการสัมภาษณ์งาน ฝึกงาน นำเสนองานและประกอบวิชาชีพ โดยมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ธัญญา รอตก้า ถาวรเวช จาก บริษัท พัฒนาบุคลิกภาพ จำกัด ตำแหน่ง Business Development Director มาบรรยายในเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Print

Number of views (61)/Comments (0)