ข่าวสาร

รับสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, November 5, 2020/Categories: ข่าวทุน

[ส่วนกิจการนิสิต]

 

นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบการรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถสมัครและสแกนหลักฐานผ่านระบบตามวิธีการดังเอกสารที่แนบมานี้ และนำส่งเอกสารฉบับจริงไปที่คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัดภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

Print

Number of views (25)/Comments (0)

Documents to download