ข่าวสาร

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, November 5, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

-ร่วมประเพณีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดห้วยริน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นิสิตได้ทำต้นกฐินถวายตักบาตรดอกไม้ และทำกระทงใบตองเพื่อนำไปร่วมในเทศกาลลอยกระทง และปล่อยโคม

-การเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องกระบวนการทอผ้าซิ่นตีนจกและความสำคัญในวิถีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์ตีนจกแม่แจ่ม เพื่อใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน

-การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ ณ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักสูตรได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

Print

Number of views (31)/Comments (0)