ข่าวสาร

กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, November 6, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ (ประธานกรรมการ) อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน และ อ.ดร.สมภพ แสงผึ้ง ที่ให้เกียรติเป็นผู้ประเมินคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์

Print

Number of views (33)/Comments (0)