ข่าวสาร

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, November 6, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี 4 เพื่อเตรียมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ เป็นประธานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการอบรมพัฒนาทักษะสื่อสารด้านภาษาไทยเพื่อเตรียมนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต โดยมีวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.อภิโชติ เกตุแก้ว มาบรรยายในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทักษะและเทคนิคการนำเสนอผลงาน และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ” ให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Print

Number of views (82)/Comments (0)