ข่าวสาร

โครงการบริการวิชาการเพื่อผู้สูงวัย: ครั้งที่ 1 ณ อบต. สาริกา จังหวัดนครนายก

โครงการบริการวิชาการเพื่อผู้สูงวัย: ครั้งที่ 1 ณ อบต. สาริกา จังหวัดนครนายก

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, November 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อผู้สูงวัย: ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ตุลาคม และ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ อบต. สาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้สูงวัย ลดความเลื่อมล้ำระหว่างวัย และปรับตัวเข้าสู่สังคม โดยมีนิสิตนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นจิตอาสาในการร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงวัย

Print

Number of views (25)/Comments (0)