ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิน วงศ์ไพบูลย์ขจร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษาครั้งที่ 9

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิน วงศ์ไพบูลย์ขจร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษาครั้งที่ 9

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, November 18, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิน วงศ์ไพบูลย์ขจร นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษาครั้งที่ 9

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน, สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

Faculty of Humanities expressed heartfelt congratulations to Mr.Tanin Whongpaiboonkajorn, our 4th year student majoring in Chinese, on an honorableary mention in “Translation-Interpretation Thai<->Chinese Competition” by Thai Alumni Association of China’s Universities; Chinese Program, Faculty of Arts, Chulalongkorn University and Chinese Language Teacher Association of Thailand on Saturday 14 November 2020.

Print

Number of views (17)/Comments (0)