ข่าวสาร

ภาพโครงการพัฒนาความพร้อมสู่วิชาชีพสารสนเทศศึกษา

ภาพโครงการพัฒนาความพร้อมสู่วิชาชีพสารสนเทศศึกษา

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, January 8, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จัดโครงการพัฒนาความพร้อมสู่วิชาชีพสารสนเทศศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้อง 245 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนิสิต สำหรับเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “การใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน การค้นหาและการอ้างอิง”

On 7 January 2021, Bachelor of Arts Program in Information Studies held the online seminar “Skills Development for the IS Works”, chaired by Dr. Vipakorn Vadhanasin for Information Studies 4th-year students. This seminar allowed the students to sharpen their skills in Excel for their future careers.

Print

Number of views (14)/Comments (0)