ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, January 12, 2021/Categories: ข่าวทุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

 “ทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น”

 

        ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก: ภาษาญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ที่สนใจรับทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นิสิตที่ได้รับทุนนำไปพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท

คุณสมบัติของนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. เป็นนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3

2. ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนในรายวิชาบังคับ ของภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 2 รายวิชา

            - ภญป 315 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษา 5        (ไม่ต่ำกว่า B)

            - ภญป 363 วัฒนธรรมญี่ปุ่น                         (ไม่ต่ำกว่า B)

3. ต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาใน 5 ภาคการศึกษาเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติดี มีจิตอาสา และพร้อมที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวม

5. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ*

- นิสิตที่ได้รับทุนดังกล่าว จะต้องนำทุนไปพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

และหลังจากศึกษาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นิสิตจะต้องส่งรายงานการไปพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้กับหลักสูตรทราบ และนำเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ Facebook และ Website ของคณะมนุษยศาสตร์

- นิสิตต้องยินยอมการปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์การควบคุมโรคของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

 

นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ นางสาวสุวิตตา หงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มกราคม 2564

 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต  จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 แผ่น

3. หน้าสมุดบัญชีธนาคารของ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำนวน 1 แผ่น

4. ใบตอบรับการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 1 ชุด

5. ผลการเรียนในรายวิชาบังคับ วิชาภญป 315 และ ภญป 363  จำนวน 1 ชุด

6. ผลการศึกษาใน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใบรับรองจากมหาวิทยาลัย)  จำนวน 1 ชุด

7. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอนุญาตให้นิสิตเดินทางไปต่างประเทศ  จำนวน 1 ชุด

 

หลักสูตรฯ จะจัดสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 221

และสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

“Japanese Skills Development Scholarships” **For 3th Year Undergraduate Students in Japanese Program ONLY**

Bachelor of Arts Program in Oriental Languages in Japanese program offers Japanese Skills Development Scholarships for the 4 qualified students (40,000 THB per grantee).

For more information and document submission, contact Miss Suvitta at the Faculty of Humanities, Buildings 2, Room 222 from 11 January to 22 January 2021.

Interview Examination: 27 January 2021, 09.00 am - 12.00 pm at the Faculty of Humanities, Buildings 2, Conference Room 221 or ONLINE interview via Zoom

Print

Number of views (54)/Comments (0)

Documents to download