ข่าวสาร

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1)

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, January 13, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์


เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 


Announcement from the Faculty of Humanities

“Guidance for Teaching and Working during the Spread of COVID-19, Academic Year 2/2020” (Updated January 13, 2021)

Print

Number of views (11)/Comments (0)

Documents to download