ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0211 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )

Author: supattra peungkusol/Tuesday, July 5, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0211 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0211
สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน 
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท
วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ภาษาไทย , ภาษาและวรรณคดีไทย , วรรณคดีเปรียบเทียบ , ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ , นิเทศศาสตร์ , การศึกษาปฐมวัย , การประถมศึกษา , จิตวิทยา , กราฟิกดีไซน์ , ศิลปศึกษา , สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม , ไทยศึกษา , เอเชียศึกษา , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณกรรมสำหรับเด็ก จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ภาษาไทย , ภาษาและวรรณคดีไทย , วรรณคดีเปรียบเทียบ , ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ , นิเทศศาสตร์ , การศึกษาปฐมวัย , 
การประถมศึกษา , จิตวิทยา , กราฟิกดีไซน์ , ศิลปศึกษา , สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม , ไทยศึกษา , เอเชียศึกษา , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยต้องอยู่
ในระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก , ภาษาไทย , ภาษาและวรรณคดีไทย , วรรณคดีเปรียบเทียบ , ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ , นิเทศศาสตร์ , การศึกษาปฐมวัย , การประถมศึกษา , จิตวิทยา , กราฟิกดีไซน์ , ศิลปศึกษา , 
สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม, ไทยศึกษา,เอเชียศึกษา, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณกรรมสำหรับเด็ก จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500    หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60    หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173    หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5    หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65    หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60    หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่งใบสมัครด้วย)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

Print

Number of views (1223)/Comments (0)

Documents to download