ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)

Author: supattra peungkusol/Friday, July 8, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1437 
สังกัด  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 
2. อัตราเงินเดือน 21,420 บาท
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.2 มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point และมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
    มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
    มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
    มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
    มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอ การบริหารจัดการ 
4. ภาระงานในความรับผิดชอบ
    4.1  งานวิชาการ
    ประสานงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนในคณะฯ 
    กับบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การรับนิสิตใหม่
    บันทึกข้อมูลตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษาลงในระบบ  Supreme     
    จัดทำฐานข้อมูล  ติดตาม มคอ.  คณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ
    จัดโครงการ/การประชุมของฝ่ายวิชาการ  
    สร้างและดูแลระบบกลไกการติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    สร้างและดูแลระบบกลไกการประเมินอาจารย์พิเศษและรายวิชา คณะมนุษยศาสตร์
    ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
    จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
    4.2 งานวิจัย
    ประสานงานกับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย  ด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
    รายงานผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
    จัดเก็บผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้รับทุนวิจัยของคณะฯ
     จัดทำคู่มือและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
     จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย  จากงบประมาณเงินรายได้/เงินแผ่นดิน  คณะมนุษยศาสตร์ และรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย
     จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
    จัดโครงการ/การประชุมของฝ่ายวิจัย
    สร้างระบบกลไกการติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ
    พัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
    4.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่งใบสมัครด้วย) จำนวน 2 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือ
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

 * เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องลงนามสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
 * หากเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ส่งใบสมัคร จะไม่มีสิทธิทำการสอบคัดเลือก 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

Print

Number of views (1064)/Comments (0)

Documents to download