ข่าวสาร

ประกาศผลการการประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก”

Author: supattra peungkusol/Wednesday, August 24, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๑๕ อาคารศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print

Number of views (316)/Comments (0)

x