ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ

Author: supattra peungkusol/Wednesday, September 14, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมในโครงการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 222  
ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน และบุคลากรลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี  ตรีโลจน์วงศ์  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพรรณ  เอมชู  ภาควิชาภาษาตะวันตก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี  เอกแสงศรี  ภาควิชาภาษาตะวันตก

4. อาจารย์โสภิณ  จันทะคล้อย  ภาควิชาภาษาตะวันตก

5. นางปวีณา  สีทอง  สำนักงานคณบดีคณะมนุายศาสตร์

กำหนดการงานตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (431)/Comments (0)

Documents to download

x