ข่าวสาร

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5049 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

Author: supattra peungkusol/Wednesday, October 12, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5049 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5049
ลำดับที่ 1 นายสิรวิชญ์ ธรรมพานิช ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ลำดับที่ 2 ไอริสา ชั้นศิริ สำรองลำดับที่ 1


ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดหา ผู้ค้ำประกันเพื่อกรอกข้อมูลจัดทำสัญญาค้ำประกัน ต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2559 ในเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ 
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
7. กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดงด้วย 
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ฉบับ
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 

*หมายเหตุ*

- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ชุดสุภาพ) ห้าม : ชุดครุยรับปริญญาบัตร
- ผู้ค้ำประกัน ห้าม : สามีภรรยาตามกฎหมายเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638
 

Print

Number of views (594)/Comments (0)