ข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์เสนอรายชื่อหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักของรายวิชาหลัก/บังคับ/แกน/ศึกษาทั่วไป

Author: supattra peungkusol/Tuesday, November 1, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง  ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้ใช้งาน โดยในปีงบประมาฯ 2560 นี้ สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 29 ฐาน  ในการนี้สำนักหอสมุดกลางขอความกรุณาคณาจารย์เสนอเฉพาะหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ/วิชาเอกบังคบ/วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หรือวิชาบังคับใดๆที่นิสิตส่วนใหญ่ของคณะจำเป็นต้องใช้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560  เสนอรายชื่อผ่านระบบ CLBS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดการเสนอซื้อหนังสือสามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบมา 

Print

Number of views (373)/Comments (0)

Documents to download