ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตตอบแบบสอบถามข้อมูลบัณฑิต และส่งแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต

Author: supattra peungkusol/Wednesday, November 16, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้มีการตั้งสำรวจข้อมูลบัณฑิต และความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ท่านจบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้ 

1. ตอบแบบสอบถามข้อมูลบัณฑิต ที่ http://commencement.swu.ac.th/dip_register_login.php

2. นำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งคณะฯได้จัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ให้กับฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว มอบให้แก่ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสำรวจ ดังนี้

- กรณีที่ท่านได้งานทำแล้ว ขอให้ผู้บังคับบัญชีเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ

- ในกรณีที่ท่านกำลังศึกษาต่อ ขอให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ

- กรณีท่านทำธุรกิจส่วนตัว ขอให้ผู้ให้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ

ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านนำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต นำมาส่งในวันลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ โถงชั้น 2 อาคาร 14  ในวันศุกร์ที่  2 ธันวาคม 2559  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายกฤษฎา  สารทอง 02 649 5000 ต่อ 11032 ในวันและเวลาราชการ

Print

Number of views (443)/Comments (0)