ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ รับนิสิตปีการศึกษา 2560

Author: supattra peungkusol/Friday, December 30, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 

         จัดลักษณะเอกคู่ ดังนี้

1) ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส          

2) ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน

3) ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม

4) ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

การรับเข้าศึกษา

            รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

         

           สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) หรือโรงเรียนมัธยมนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 2.75 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
 2. มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE“O”Level ไม่ต่ำกว่า C
 3. หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือตั้งแต่ 173 คะแนน (The Computer-based Test: CBT) หรือผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 4. หากมีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 900 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน


  สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ทาง admission.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 - 1 มีนาคม 2560

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 80,000 บาท/ปีการศึกษา (เทอมละ 40,000 บาท)

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 16292
  และ  facebook.com/Humanities.SWU

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (1806)/Comments (0)

Documents to download

x